Essentielle Sandheder om Det Større Fællesskab

Essential Truths About the Greater Community

Som åbenbaret for Guds Budbringer
Marshall Vian Summers
den 30 januar, 1997
i Boulder, Colorado

NOTE TIL LÆSERNE:
Denne oversættelse blev givet til The Society af en studerende af Det Nye Budskab, der meldte sig frivilligt til at oversætte den originale engelske tekst. Vi stiller denne oversættelse til rådighed for verden i denne tidlige form, for at give mennesker en mulighed for at engagere sig med en del af Det Nye Budskab på deres eget sprog.

I præsentationen af Det Større Fællesskabs realitet og dets generelle vigtighed for menneskeheden på dette tidspunkt, indser Vi, at Vi udfordrer mange af de mest foretrukne idéer og elskede idéer i dagens menneskelige kultur. Vi ansporer til mange spørgsmål og måske til en hel del forvirring. Men dette er den realitet, der må præsenteres, og folk må finde en måde at forstå, hvad der menes og vokse fra deres tidligere idéer, hvis disse forhindrer dem i at finde denne måde.

Da menneskeheden befinder sig i et meget ungt stadie i sin udvikling, er den fyldt med mange idealer og megen overtro, der intet har med virkeligheden at gøre. I stedet repræsenterer de den menneskelige bevidstheds ønsker og frygt. Folk kan være knyttet til disse så stærkt, at det kan være meget vanskeligt for dem at høre noget nyt. Det kan være meget vanskeligt for dem klart at se og klart forstå, hvad der præsenteres i denne bog.

Vi forstår disse vanskeligheder, og Vi vil forsøge at afklare de realiteter, Vi præsenterer, så klart som muligt. Og dog må du forstå, at du bliver nødt til at gøre arbejdet for at få det udsigtspunkt, hvorfra du selv kan se. Det er ikke nok bare at tro på det, der præsenteres i denne bog. Du må selv opleve det, og du må kunne se det klart. I dette, gør du det meste af arbejdet.

Hvis du forbliver fordybet i dine interesser, hvis du forbliver fordybet i menneskelige idealer og overbevisninger, vil du ikke kunne se det større billede, og du vil ikke kunne genkende de større kræfter, hverken i dig selv eller i verden omkring dig, der former dit liv og din skæbne. Derfor bringer Vi en stor udfordring med vort budskab. Vi forstår, hvor stor den er.

Menneskeheden er blot endnu en race, der dukker op i Det Større Fællesskab. Over det mægtige samfundsnetværk og kulturer i Det Større Fællesskab, er der i dette øjeblik andre racer, der befinder sig på forskellige stadier med hensyn til at dukke op i Det Større Fællesskab. Nogle af dem er længere fremme, end I er nu. Andre er langt bagud.

Så dette er en meget naturlig proces, da det er en meget naturlig proces at vokse fra ungdommen ind i voksenlivet. Da du personligt har en evolutionær fremadskridende proces i dit liv, har menneskeheden således også en evolutionær fremadskridende proces. Dette manifesterer sig i det menneskelige samfund, den menneskelige kultur, de menneskelige idéer og menneskelig uddannelse.

Dette foregår overalt i universet. I selve sin natur, må intelligent liv vokse og ekspandere. Det er dette, der får det til at skille sig ud fra andre former for liv, som spiller en anden rolle i universets mægtige struktur.

Både i dig selv og i verden er der større kræfter, der bevæger denne evolution fremad. For at holde trit med den, må du kunne flytte dig udover det, du tidligere har lært og tilsidesætte idéer, selvom de har tjent dig så vidt. For, hvad er uddannelse, andet end at lære noget nyt, at komme udover det, du vidste før, få nye åbenbaringer og så videre?

Så, idet Vi præsenterer Det Større Fællesskabs realitet for dig og dets enorme vigtighed for dig og ligeledes for menneskeheden, præsenterer Vi også en større læringsmulighed, den vigtigste læringsmulighed du kan have på dette tidspunkt.

For at kunne begynde denne læringsproces, begynde processen med henblik på at nå et højere udsigtspunkt i livet, hvorfra du kan se det, du ikke før kunne se og vide det, du ikke før kunne vide, må Vi præsentere dig for visse afgørende sandheder om Det Større Fællesskab, om din verden og om din essentielle spirituelle natur, for disse er alle direkte forbundne. Det, Vi er ved at præsentere dig for, kan i første omgang forekomme at være vanskeligt at forstå. Selvom du tænker, at du med det samme kan forstå det, har du endnu ikke det udsigtspunkt, hvorfra du helt kan se og vide det.

For at ruste dig til Det Større Fællesskab, er der visse ting du må forstå. Hvis disse ting ikke er erkendt og forstået, hvis de ikke er alvorligt overvejet, vil du ikke kunne forstå Det Større Fællesskab, og du vil ikke kunne ruste dig til det.

Allerførst repræsenterer Det Større Fællesskab, som Vi taler om, primært livet i det fysiske univers, skønt det også inkluderer det større spirituelle panorama, som Vi senere skal tale om. På dette tidspunkt beskæftiger Vi os primært med fysisk virkelighed.

Når Vi taler om livet i Det Større Fællesskab, taler Vi derfor om fysisk liv og fysisk eksistens. Vi taler om intelligent liv i det fysiske univers. Det er nødvendigt at forstå, at Det Større Fællesskab indbefatter intelligent liv på alle stadier af evolution – kulturer i tidlige opdukkelsesstadier, tidlig udvikling, voksenliv og forfald.

Vi taler ikke om oplyste væsner. Vi taler ikke om englelige kræfter. Vi taler om ægte fysiske væsner, som jer selv, der er vokset op i og dukket op fra miljøer, der er meget forskellige fra jeres, og som har måttet se de samme vanskeligheder i livet i øjnene: overlevelsens, konkurrencens og relationernes vanskeligheder.

Selve det faktum, at de har håndteret [dette] på meget forskellige måder, forklarer de forskellige resultater de har oplevet. Men det er vigtigt for jer at vide, at der er visse ting I har til fælles med dem og med alt intelligent liv i det fysiske univers.

Det er meget vigtigt ikke at forveksle den fysiske realitet med den spirituelle realitet. Det gøres jævnligt, og som resultat bliver jeres evne til klart at skelne, hvad I har med at gøre, meget besværliggjort. Den fysiske realitet er meget forskellig [fra] den spirituelle realitet. Den opererer i overensstemmelse med andre love. Den har andre manifestationer og et andet formål.

Den ene er midlertidig. Den anden er permanent. Den ene er primært fokuseret på uddannelse og tjeneste. Den anden er primært fokuseret på bidrag. Den ene foregår i handlingens domæne. Den anden er i domænet for væren. Den ene forlanger enorme konflikt- og konkurrence-kræfter, og i den anden eksisterer disse ikke.

Dette er et så afgørende område, hvor der for mennesker hersker forvirring, at Vi igen og igen må understrege, at I har at gøre med fysiske kræfter og fysiske væsner. Det faktum, at I vil få brug for at påkalde større spirituelle kræfter til at assistere jer er afgørende, men lad være med at forveksle dem med de kræfter fra Det Større Fællesskab, som I må lære at kappes med.

Dernæst er det vigtigt at forstå, at når Vi bruger termen Det Større Fællesskab, taler Vi ikke om et forenet fællesskab, et mægtigt broderskab derude i universet. Vi taler om et mægtigt opbud af individuelle kulturer og individuelle verdener, [der] har udviklet sig og til en vis grad har været nødsaget til at interagere med hinanden. Nogle af disse interaktioner er fredelige og afbalancerede. Nogle af dem er stridsomme og fyldt med modgang.

Dette er så vældigt vigtigt, fordi folk i århundreder har set op mod himlen efter frelse og tænkt, at derude må der være et bedre liv, der må være en løsning på alle deres problemer, der må være en måde at leve på, hvor problemer med grådighed, vold og had simpelthen ikke eksisterer.

Men dette eksisterer kun i dit Ældgamle Hjem, hvorfra du er kommet og hvortil du vil vende tilbage. Og det eksisterer kun i Det Større Fællesskab blandt meget små og isolerede Kundskabs-fællesskaber.

Store teknologiske samfund besidder og demonstrerer sjældent ægte spiritiuel Kundskab og avancement. De fokuserer på kontrol og ensrettethed. Individuel frihed bliver sjældent prist i sådanne samfund. De søger snarere at skabe en en-dimensionel form for interaktion, der er yderst kontrolleret og reguleret.

Dette er et meget dybtliggende håb og en dybtliggende forventning, men dette må rettes op på fra begyndelsen, for ellers vil I være blinde for det, der sker i verden, og I vil udlægge jeres egen oplevelse forkert, så vel som andres oplevelse.

Der er samfund, der har nået et højt spirituelt bevidsthedsniveau og intellektuel formåen, men de er sjældne. De er undtagelsen. Lad være med at forveksle disse med teknologiske fremskridt.

Teknologisk avancement og spirituelt avancement og præstation er overhovedet ikke det samme. Dette forveksles så let, for hvis nogen teknologisk set har kunnen, der forekommer jer at være magisk, I vil have en tendens til at tænke, at de er magiske væsner, eller at de er meget højt udviklet, eller at de er meget altruistiske, eller at de har stor medfølelse og kærlighed. Men dette er ikke tilfældet.

Når det kommer til stykket, har mennesker i dag gjort fremragende teknologiske fremskridt, der var utænkelige for blot et par århundreder siden, men til trods herfor er spørgsmålet, har menneskeheden udviklet sig markant på nogen spirituel måde? Er vold udryddet fra den menneskelige oplevelse? Er grådighed rettet op på? Har samarbejde og medfølelse manifesteret sig over hele det menneskelige samfund? Svaret på disse spørgsmål er indlysende. Og dog har menneskeheden teknologisk set endda overgået sine egne forventninger.

Så, der er fremragende teknologiske samfund i Det Større Fællesskab, og dem er der mange af, for teknologi kan læres og handles med og udveksles og bringes ind i erhversbranchen.

Men udviklingen i Kundskabens Vej, der i Det Større Fællesskab betyder spirituel udvikling, er sjælden, ligesom den er sjælden i jeres verden. For eksempel kan enhver måske eje en computer, men hvor mange mennesker kender den menneskelige ånds indre virkemåde eller har spændvidden til at erkende den store dynamik i menneskelige relationer eller i det mentale miljø, der påvirker deres tænkning? Derfor er en altafgørende sandhed at forstå, at teknologiske fremskridt og kunnen ikke er det samme som spirituelt fremskridt og kunnen.

Ligeledes forstå, at I har at gøre med virkelige, fysiske, dødelige væsner. De har ikke overvundet døden. Og da der er grænser for, hvad teknologi kan gøre i det fysiske univers, er de ikke almægtige. De kan forekomme at være gudelignende for jer i visse henseender, på grund af, hvad de er i stand til at præstere, men de er ikke mere gudelignende end I er og er faktisk plaget af de samme psykologiske og kulturelle betingelser, der sætter grænser for og indsnævrer, hvad I formår.

Dernæst er det afgørende at erkende, at Det Større Fællesskabs tilstedeværelse i verden og deres ankomst på dette tidspunkt og deres arbejde og aktiviteter i verden, intet har at gøre med den menneskelige spirituelle evolution. De er her, med andre ord, ikke for direkte at opfylde menneskelig bemyndigelse eller skæbne. Det faktum, at menneskelig skæbne foreskriver, at menneskeheden med tiden må dukke op i Det Større Fællesskab, betyder ikke, at de Større Fællesskabskræfter, der er her, bakker det op.

Som Vi har sagt, er de her af deres egne grunde. Dette er også en meget vanskelig idé for folk at forstå, fordi de tænker, at hvad som helst fra himlen må være englelig eller dæmonisk, og må have noget at gøre med at opfylde ældgamle menneskelige profetier, og må dreje sig om menneskeheden, for fra en ren menneskelig synsvinkel, er menneskeheden centrum i universet og alt drejer sig om den. Og hvis der er Større Fællesskab her, må det dreje sig om menneskeheden; det må være kommet for at støtte menneskeheden eller gøre noget for menneskeheden.

Dette er en fatal fejltagelse. Gør ikke denne fejltagelse. Det Større Fællesskabs tilstedeværelse i verden i dag er resultatet af disses egne aktiviteter, motivationer og projekter samt menneskehedens opdukken, som et teknologisk samfund, med evner til at tage hinsides sine egne grænser.

Forsøget på nu at kontrollere menneskelig skæbne udefra har at gøre med dette evolutionære stadie, men drejer sig i og for sig ikke om menneskeligt avancement. Menneskeligt spirituelt avancement vil være resultatet af at ruste sig til Det Større Fællesskab. Og det vil være resultatet af at blive et bedre og mere medfølende og effektivt menneskeligt samfund.

Jeres besøgende vil ikke give jer dette. Faktisk er de fleste af jeres besøgende ikke så langt spirituelt fremme, som I er. De har bedre teknologi og socialt sammenhold, men for de flestes vedkommende har de ikke de rige spirituelle traditioner, som menneskeheden har her på Jorden. De er her af mere prosaiske grunde.

Folk forsøger ofte at inkorporere deres bevidsthed om Det Større Fællesskab, hvor lille den end kan være, ind i deres verdensvision eller deres spirituelle forståelse af livet. Her er der en hel del forvirring mellem niveauer, en hel del forvirring mellem det spirituelle og det fysiske. Folk prøver at gøre alt til én og den samme ting. Livet er ét, men det opererer forskelligt på forskellige eksistensniveauer, og I kan ikke forveksle niveauerne, hvis I skal have noget håb om at forstå, hvad der eksisterer i dem.

Dernæst vil I ikke kunne forstå Større Fællesskabs intelligens, Større Fællesskabs motivationer eller Større Fællesskabs realitet fra et rent menneskeligt perspektiv. I må op på et højere udsigtspunkt.

Dette er muligt på grund af det, Skaberen har givet dig. Hvis du udelukkende ser på dette fra dine egne menneskelige idéer, vil du ikke forstå det. Af denne grund er en forberedelse nødvendig – en trappe til at få dig op på et højere plan, til et højere udsigtpunkt på livets bjerg, så du kan se, hvordan landet ligger, så du kan se over trætoppene, så du kan se, hvor du virkeligt står og hvad der virkeligt foregår.

Jeg kunne ikke forvente at I blot forstod alt det, Vi præsenterer her i denne bog, men du må have en vis forståelse for overhovedet at begynde – at begynde på rejsen, finde dette højere udsigtspunkt.

Ligeledes kan du ikke vende dig mod menneskelig religion for at få svarene på dette, for det er religioner, der er etableret under en isolationstilstand og kan ikke gør rede for et Større Fællesskab af liv.

De store åndelige lærere i menneskelig historie, skønt fremtrædende i verden, skønt enestående i deres indsats og demonstration, er, i en Større Fællesskabssammenhæng, meget små skikkelser. For Det Større Fællesskab repræsenterer også en højere spirituel realitet. Og hele jeres idé om, hvem Det Guddommelige er og hvordan Det Guddommelige fungerer i manifest liv vil gennemgå dybtgående forandringer, idet I får et Større Fællesskabsperspektiv og en Større Fællesskabsforståelse.

Så vend dig ikke mod de ældgamle tekster for at forstå meningen med Det Større Fællesskab eller hvorfor det er her, for det kan de ikke fortælle dig. Det var ikke det, der måtte læres på det tidspunkt. Det var ikke det budskab, der var behov for på det tidspunkt.

De ældgamle traditioner, skønt rige på dyder, drejede sig først og fremmest om at etablere medfølelse og samarbejde, som grundlaget for civilisation. De fokuserede ikke på at ruste menneskeheden til sin opdukken i Det Større Fællesskab. I stedet fokuserede de på at gøre menneskeheden i stand til bare at begynde forberedelsen på at dukke op i Det Større Fællesskab. Med andre ord, lagde de grundlaget for, hvor I befinder jer nu. Men dette er en ny begyndelse. Dette er en ny tærskel.

Forstå dernæst at alle racer i Det Større Fællesskab må tage sig af overlevelsesproblemer, ligesom menneskeheden må. Yderst teknologiske samfund i universet ødelægger ofte deres egne naturlige miljøer, ligesom menneskeheden er i færd med at gøre nu. Dette kræver, at de rejser til andre verdener for at skaffe sig ressourcer og begynde processen med at indgå i bestemte sammenhænge for handel og kommers. Dette påvirker i høj grad deres kulturer. I mange tilfælde tager stærkere racer over. I andre tilfælde kan de overleve og bevare deres egen identitet. De har ikke mestret livets fysiske krav, hvilket håbes så meget på her i denne verden. De må tage sig af deres egne fysiske krav. De må tage sig af sikkerhedsproblemer med hensyn til andre racer. Og de må være funktionelle i det mentale miljø, hvilket er noget Vi skal tale om senere.

Faktisk er de fysiske krav blevet større, fordi de har behov for flere ressourcer. De har behov for at isolere sig mere i Det Større Fællesskab. Det er ofte nødvendigt for dem at sætte deres lid til, at andre racer leverer grundmaterialer. På mange måder er det en mere udfordrende og mere vanskelig eksistens.

Til trods for det faktum, at teknologi kan løse mange små problemer, skaber den mange flere store problemer. Af denne grund forbliver størstedelen af De Vise i Det Større Fællesskab skjulte og engagerer sig ikke i at rejse eller handle i nogen særlig grad. Der er nogle meget fundamentale grunde herfor, som Vi skal tale om senere.

Men for nu, er det vigtigt for jer at forstå, at de racer I vil møde, faktisk de fleste racer i Det Større Fællesskab, ikke er fuldkomment selvforsynede og må tage sig af enorme problemer med hensyn til relationer med andre kulturer samt med deres egne miljømæssige problemer.

Dette er en essentiel forståelse, for her begynder du at indse den mulige grund til, at de er her i verden. De rejser ikke rundt i universet og gør godt. De leder efter ting, de har brug for. De søger at udbygge deres magt, deres sikkerhed, deres ressourcer og så videre.

Og da denne verden har været en vigtig ressource for mange lokale kulturer [i Det Større Fællesskab] over en lang tidsperiode, har den stor tiltrækningskraft og vigtighed. Og da den ligger i et yderst befolket område af Det Større Fællesskab, relativt talt, har den også en strategisk vigtighed, som menneskeheden overhovedet ikke har nogen bevidsthed om.

Tænk på analogien med den lille stamme i junglen. Har de nogen forståelse for, hvor vigtig deres beliggenhed er eller hvor vigtig deres ressourcer kan være for en kultur udefra? Og dog har dette været den motiverende faktor for disse kulturer at blive opdaget, forurenet og forandret for altid. Vi står overfor sådan en situation nu.

Så det, der har motiveret jeres besøgende, er ikke omsorg og bekymring for menneskelig lykke, men behovet for ressourcer, behovet for sikkerhed og behovet for magt. Den eneste undtagelse er jeres Allierede, der grundlæggende er bekymret for jeres integritet og jeres evne til at overleve i en Større Fællesskabssammenhæng. Men de repræsenterer ikke [de kræfter], der befinder sig i verden i dag, ligesom de ikke repræsenterer hovedparten af kræfterne i Det Større Fællesskab.

Dette er en altafgørende del af jeres Større Fællesskabsuddannelse, og den vil muligvis være meget vanskelig at overveje i begyndelsen. For der er så meget håb og forventning, så megen tro og fantasi, når man tager virkeligheden af andre livsformer og deres håbet-for fordel for menneneskeheden i betragtning, at dette kan være en meget vanskelig ting at overveje.

Men dette bringer behovet for selvstændighed, behovet for udvikling, behovet for uddannelse samt behovet for at blive stærkere og mere kompetent, mentalt og fysisk, med sig. Det er dette, menneskeheden har behov for. Og det er dette, der er påkrævet.

Der er højere spirituelle kræfter her for at hjælpe menneskeheden med at forberede sig, men det er ikke dem, der udgør jeres virkelige [fysiske] besøgende fra Det Større Fællesskab.

Det Større Fællesskab er et mægtigt stort samfundsnetværk – hvoraf nogle er involveret i kommers og handel og nogle ikke. Nogle lever isoleret i afsideliggende dele af galaksen, andre lever i mere tæt-beboede områder.

Det forventes ikke, at du kan forstå, hvor mægtigt dette netværk er eller hvordan det fungerer, men det er livsvigtigt, at du forstår, at bestemte realiteter eksisterer i Det Større Fællesskab, som vil have direkte betydning for menneskehedens fremtid.

Lad os igen sige, at når Vi præsenterer disse idéer, har Vi med en række forventninger og overbevisninger at gøre, der ikke eksisterer i den menneskelige kultur, der gør det meget vanskeligt klart at forstå eller se disse ting.

Nogle mennesker tænker, at der er forfærdelige kræfter derude, krigeriske og destruktive. Andre tror, at de alle er englelige brødre, der er her for at hjælpe menneskeheden ind i en ny dimension. Og mellem disse ekstreme synspunkter, er der alle mulige forskellige fortolkninger.

Men du må lære at se klart og forstå klart. Det er ikke [et valg] mellem at have en kærlig opfattelse og en frygtsom opfattelse. Igen siger Vi, at det, det drejer sig om, er om du kan se eller ikke se.

Ved alle store begivenheder, der er blevet optegnet og har fundet sted i menneskelig historie, kunne visse mennesker se, hvad der foregik og mange kunne ikke. Visse mennesker kunne se opståelsen af store konflikter; mange kunne ikke. Nogle kunne se en stor konflikts udfald; mange kunne ikke. Nogle kunne handle i overensstemmelse og ansvarligt hermed og indtage en positiv og bidragende rolle; mange kunne ikke.

Sådan vil tilfældet være nu. Idet Det Større Fællesskabs realitet bliver mere indlysende i verden, vil folk blive mere polariserede i deres stillingtagen og i deres holdninger. Der vil være mere opposition, større fornægtelse, mere fantasi, fordi så mange mennesker ikke vil være udrustet til at tage sig af denne større virkelighed. De vil trække sig tilbage til deres gamle idéer og vaner, og nogle vil fornægte dets eksistens helt og aldeles. Men sådan har det altid været i menneskelige anliggender.

Det er imidlertid afgørende, at et vist antal mennesker bliver uddannede [om] Det Større Fællesskab og lærer, hvordan de tilgår det klogt og med skarpsindighed. Det vil gøre hele forskellen på udfaldet.

Den næste afgørende ting at indse er, at menneskeheden på nuværende tidspunkt ikke er forberedt på Det Større Fællesskab. Den er ikke psykologisk forberedt. Den er ikke politisk forberedt. Den er ikke forberedt med hensyn til dens religiøse traditioner, der, i denne sammenhæng, har en tendens til at holde folk tilbage.

Behovet for denne forberedelse er så stor og dybtgående, og mange mennesker mærker behovet for at gøre noget for at ruste sig, gøre positive tiltag, blive stærkere og mere kompetente, blive klogere og mere skarpsindige. Men indtil dette tidspunkt har der ingen forberedelse på Det Større Fællesskab været.

For, som Vi har sagt, kan I ikke bruge menneskelige religioner, I kan ikke bruge menneskelig psykologi til at lære om livet i et større panorama. I har brug for en lære fra Det Større Fællesskab om Det Større Fællesskab. I har brug for en lære, hvis kilde er fra Skaberen, for at garantere dens renhed, dens magt og dens nødvendighed i livet.

Forberedelsen er her nu. Men spørgsmålet er, “Vil folk forberede sig? Vil du forberede dig?” Eller vil du falde fra for at finde et sted at gemme dig, for at leve et lykkeligt sted i verden, hvor alt forekommer rart og veltilfreds, for at omgive dig selv med smukke ting, smukke udsigter og smukke lyde og tænke smukke tanker om verden, der træder ind i en frygtelig situation?

Selv hvis Det Større Fællesskab ikke var her, ville dette stadigt være tilfældet. For verden er i tilbagegang, og menneskeheden har ikke taget ansvaret for det. Men da Det Større Fællesskab er her, forandrer det hele situationen og giver den tilskyndelse, som folk overalt vil have brug for, for at hæve sig over det, der optager dem, for at hæve sig over tendenserne til at fornægte og fantasere, for at fatte en virkelig situation. Og da forberedelsen er her i form af Kundskabens Større Fælleskabs Vej, har folk endeligt midlerne til at ruste sig og forberede sig direkte.

Menneskeheden er ikke forberedt. Hvis du tænker over dette, hvis du ser dig omkring og ser, hvor folk investerer sig selv, hvad der optager folk overalt; hvori de vier deres tid, deres energi og deres ressourcer, hvad de tænker på, som vigtigt, og hvad der dominerer deres opmærksomhed, kan du se, at meget få mennesker endnu kan være vidne til de store begivenheder, der foregår nu og som vil komme.

En anden afgørende sandhed, der må erkendes er, at Det Større Fællesskab ikke vil give menneskeheden teknologi, med mindre den vil have menneskeheden til at blive afhængig. Dette er en essentiel idé. Igen, mange mennesker, der har tænkt over dette, tænker, at de besøgende vil bringe livreddende teknologi til menneskeheden, der vil løse så mange af menneskehedens problemer, fordi teknologi nu betragtes som den frelsende nåde. I tidligere tider blev forsynet anset for at være den frelsende nåde. Nu er det teknologi.

Teknologi har imidlertid en tendens til at skabe flere problemer end den løser. Men det er vigtigt for jer fra begyndelsen at forstå, at skulle, for eksempel, nogen teknologi blive givet til menneskelig regering, vil det ikke være til menneskehedens fordel så meget som en udnyttelse af eller en måde at få kontrol over menneskelige anliggender. Når alt kommer til alt, vil du forstå, at hvis et fremragende stykke teknologi blev givet til menneskeheden, og menneskeheden havde brug for det og blev afhængig af det, men kilden til det kom udefra, og ikke fra verden, har I givet meget væk for i realiteten meget lidt.

Den virkelige gave Det Større Fællesskab har at give folk, er dets tilstedeværelses realitet og dets hensigts realitet. Dette er et kald til at vågne op og ruste sig. Det er ikke et tegn på, at flere gratis ting vil blive givet menneskeheden. Menneskeheden må vågne op fra sin dvale og blive moden, blive voksen i Det Større Fællesskab af liv.

Større Fællesskabskræfter vil ikke komme og løse verdens problemer, i det mindste ikke for menneskeheden. De vil lægge vægt på bevarelsen af det fysiske miljø, men det er for deres eget brug og ikke primært for jeres. Forsøg gøres nu og har været i gang i årtier på at replikere menneske-, plante- og dyreformer, for at bevare dem til fremtidigt brug.

Kom derfor ikke til Større Fællesskabskræfter med åbne hænder. tiggende og bedende, grådige efter deres magt, grådige efter deres teknologi, for dette vil fange jer i en fælde og dette vil blænde jer. Her vil I miste jeres frie vilje.

Dernæst er det vigtigt at forstå, at Større Fællesskabspåvirkninger primært vil fokusere på verdens regeringer. Vi vil gå i dybden med dette, når vi giver vort kursus om det mentale miljø. Men det er vigtigt for dig at vide, at påvirkningen sandsynligvis ikke vil blive rettet mod dig, som enkeltperson, fordi du ikke har så meget indflydelse i verden, som helhed, men [vil blive rettet] mod verdens ledere, mod indflydelsesrige personer, mod dem, der besidder håndgribelige former for magt. De vil være i fokus med hensyn til påvirkningen. Det er ikke ensbetydende med, at alle autoriteter, alle regeringer, er direkte under indflydelse, men det er her fokusset er. Det er her påvirkningen vil blive fokuseret og bliver fokuseret nu.

Dog er der andre manifestationer på dette, som Vi vil tale om senere, men det er vigtigt for dig at forstå dette. Hvis du kan erkende, at Større Fællesskabskræfter i verden i dag drives af deres egne behov, behov, som I også kan relatere til og forstå, vil det give dig en meget klarere forståelse af, hvorfor de er her. Så vil du ikke længere blot se dem som gode eller dårlige; du vil kunne forstå, hvad der driver dem og hvilke bekymringer de har. Her kommer vi ud af et romantisk syn på universet og ind i et virkeligt forhold.

Dernæst er det vigtigt for dig at forstå, at alt intelligent liv har en spirituel natur, men denne spirituelle natur kan være ligeså latent og uudviklet i dem, som den kan være i mennesker. I mange højt teknologiske samfund, hvilke ofte er de samfund, der er involveret i at rejse og handle, kan denne spirituelle virkelighed være meget underkuet og meget styret.

Når alt kommer til alt, kan et højt teknologisk samfund, der må koordinere deres aktiviteter over mægtige [afstande] ikke styres af yderst individualistiske væsner, der har deres egne personlige motiver til at lede sig. Dettes manifestation varierer betydeligt over hele Det Større Fællesskab.

Her er det igen afgørende at erkende, at de væsner, der har rejst hertil for at besøge jer fysisk, ikke repræsenterer højt evolverede spirituelle væsner – intelligente, dygtige, teknologiske, magtfulde i det mentale miljø, dygtige til mental overtalelse, ja. Men spirituelt fremskredne, nej

Her kan du begynde at få en forståelse for, at Det Større Fællesskab er ligesom verden, bortset fra at være meget, meget større, med mange af de samme problemer. Snarere end at være en frelsende realitet, der simpelthen giver jer alt det I ønsker og løser alle verdens problemer, skaber det en helt ny række problemer og en helt ny række muligheder. Dets muligheder er det, der frelser. Det er dets frelsende nåde. Men I kan kun udnytte disse, hvis I forbereder jer i overensstemmelse hermed.

Dernæst er det afgørende at forstå, at det primære fokus i Større Fællesskabsaktiviteter i verden i dag ligger på to primære områder. Vi har allerede nævnt, at der vil være fokus på verdens regeringer. Det andet er på verdens religioner.

Det er på religionens område, at folk er mest sårbare, mindst objektive, lettest bliver overtalt. Det er her, at folk af uforklarlige grunde vil handle imod deres egne bedste interesser. Tænk ikke, at disse grunde og disse drivkræfter ikke kan skelnes og udnyttes.

Der er kræfter i verden i dag fra Det Større Fællesskab, der kan skabe billedet af Jesus, der kommer tilsyne ved foden af din seng. Hvordan ville du skelne, om dette er virkeligt eller ej? De kan producere det mentale billede og projicere det ind i dit sind. Hvordan ville du vide, om det er ægte eller ej? Mange ville simpelthen følge, overgive sig, falde på knæ, give efter, dedikere sig til, hvad end billedet dirigerede dem til at gøre.

Hvem har denne skarpsindighed? Hvem har evnen til at genkende sandheden fra enkle projektioner som dette? Hvem har evnen til at genkende, hvad der er sandt og skelne det fra det, der ikke er? Alle og enhver i verden har dette potentiale. Du har dette potentiale. Men er det tilstrækkeligt udviklet? Vil du gerne være en, der simpelthen ikke kan blive narret, uanset hvor overbevisende præsentationen måtte være?

Menneskelig religion er de højere dyders og det højere løftes kildespring for menneskeheden. Men den er også arenaen for større overtro, større mistro og misforståelse.

Ligesom regeringer bruger religioner for deres egne formål, kan Det Større Fællesskab bruge religioner for deres egne formål. Dette vil blive fokuseret på meget store trosretninger, der har kolossal indflydelse på mange, mange mennesker. Her har du kun behov for at påvirke nogle få for at påvirke de mange. Lad være med at tænke, at dette er vanskeligt at gøre. Fra en Større Fællesskabssynsvinkel, er det ikke vanskeligt.

Det er grunden til, at de kulturer og nationer, der overhovedet har kunnet bevare og dyrke en spirituel tradition i selve Det Større Fællesskab, omhyggeligt har måttet beskytte den fra andres indtrængen. Det er en realitet i Det Større Fællesskab. Det er en realitet, I må komme til at forstå.

Alt det, Vi præsenterer i dette kursus, er for at give dig et grundlag, give dig et sandheds- og forståelsesgrundlag. Det er ikke for at skræmme dig. Det er for at give dig et solidt grundlag, hvilket faktisk er meget vanskeligt at have i verden.

De fleste mennesker kan ikke skelne mellem virkelighed og fantasi. De kan ikke skelne deres egne tankers natur. Og de ved ikke, hvad der påvirker dem i det mentale miljø.

Så Vi forstår, at dette er udfordrende, men det må gives enkelt og klart, som det virkeligt er, for ellers vil du bukke under for overtalelser, som du ikke har mulighed for at forstå, og du vil ikke kunne skelne, hvad der foregår i dig selv, i dine tanker og følelser, og heller ikke, hvad der foregår i verden omkring dig.

Du må tænke på en meget stor måde med meget klare øjne. Du må tydeligt høre, uden at farve informationen for at gøre den mere favorabel eller behagelig. Det er indlysende, at dette er nødvendigt, men det er så vanskeligt for så mange mennesker. Og alle har nogen vanskelighed med hensyn til dette.

Verden dukker op i en meget virkelig situation. Det, der har foregået i Det Større Fællesskab, har fundet sted før menneskeheden, som race, endda eksisterede i denne verden.

Og det spirituelle arbejde, som Skaberen har påtaget sig over hele Det Større Fællesskab, har fundet sted før, længe før menneskelige religiøse traditioner nogensinde var begyndt.

Da Det Større Fællesskab repræsenterer en så frygtindgydende række af omstændigheder, har Skaberen sat en frygtindgydende række af kræfter og evner i gang, og har genereret et fremragende tjenestenetværk, både i manifest, fysisk virkelighed og ligeledes hinsides det.

Hvis du kan komme til at tage dig af disse Større Fællesskabsvirkeligheder, disse altafgørende sandheder, gør du dig selv i stand til at begynde at lære om Skaberens natur og Arbejde i verden, og hvorfor du er, som du er.