Gud Bevæger Menneskeheden i en Ny Retning


Hør den oprindelige version af Åbenbaringen på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)

Som åbenbaret for
Marshall Vian Summers
den 22.april, 2011
i Boulder, Colorado

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.

GHS Danish frontcover-6x9

Bind 1 > Gud Har Talt Igen > Kapitel 12

Gud bevæger menneskeheden i en ny retning, en retning, den ikke før har skullet bevæge sig i. Verden har ændret sig, og menneskeheden står over for et Større Fællesskab af liv i universet – en stor ændring, en stor tærskel i menneskehedens lange evolution, en tid med enorm omvæltning og usikkerhed, en farlig tid for den menneskelige familie, en tid der vil skride frem med begivenheder, der hurtigt udfolder sig.

Gud bevæger menneskeheden i en ny retning, mod et verdenssamfund der er i stand til at opretholde verden, som er i stand til at imødegå livets realiteter i universet, som vil være jer påtvunget og som presser sig ind på jer, selv i dette øjeblik. Det er en stor forandring, som mange mennesker føler, men ikke forstår.

Verdens bevægelse accelererer, hvor folks liv vil blive overvældet og overhalet af de store ændringer i miljøet, der finder sted, samt af politiske og økonomiske omvæltninger. Alt dette er nu i gang og kan ikke stoppes, kun afbødes. Dette vil kræve en omfattende tilpasning.

Det er på denne store tærskel i menneskehedens historie, at en Ny Åbenbaring er blevet sendt ind i verden, og en Budbringer er blevet sendt hertil for at modtage den, for at forberede den og for at præsentere den. For ham er det en lang rejse; en lang og vanskelig rejse.

Budskabet til menneskeheden er nu meget stort, mere omfattende og komplet end nogen Budskab, der er nogensinde blevet sendt ind i verden, komplet med undervisning og kommentarer, således at dets visdom og Kundskab kan tydeliggøres og anvendes korrekt, og ikke bare være overladt til menneskelig fortolkning.

Mennesker ser ikke, de hører ikke. De er fremmede for sig selv. Og deres medfødte evner for at opfatte sådanne forhold er for mange gået tabt eller er uudviklede.

Dette gør Budbringerens opgave vanskeligere. Han skal bære Mysteriet, for Åbenbaringen er hinsides intellektets verden og bestemt ikke betinget af folks forventninger, overbevisninger eller forståelse.

Gud bevæger verden i en ny retning. Det er en retning, der altid har været påtænkt; men den vil være ny for verdens befolkning. Den vil være ny i forhold til din forståelse.

De store Åbenbaringer fra Skaberen er altid sådan. De præsenterer altid en ny virkelighed, en ny bevidsthed, en ny dimension og et større løfte.

Mørket vokser i verden, og der er nu behov for dette større løfte. Kun Kundskabens lys, der udgør den større intelligens, som Skaberen har skænket den menneskelige familie, og alle racer i universet, kun dette kan nu gøre det muligt for dig at forstå og reagere.

Du vender tilbage til Gud på Guds vilkår. Og Guds Budskaber skal forstås, som de virkelig er og er påtænkt at være.

Der vil være meget kamp og strid om dette og Budbringeren og Budbringerens tilhængere vil skulle stå over for denne vanskelighed, denne frustration, og udvise stor tålmodighed.

En sådan Åbenbaring vil ikke blive accepteret fra begyndelsen, og kun få vil være i stand til at reagere fuldstændigt. Men som tiden går, og som verden bliver mere turbulent, da vil det Nye Budskab opnå større tiltrækning, større anerkendelse og større relevans.

Det besvarer spørgsmål, du ikke en gang selv har stillet. Det er en forberedelse til fremtiden såvel som et middel i nutiden.

Jeres filosoffer og teologer vil ikke vide, hvorledes man skal forstå det – [Det Nye Budskab]. De vil have stridspørgsmål derom. Det vil ikke passe ind i deres forståelse, som de personligt har investeret så meget i. Religiøse ledere vil kæmpe imod det, fordi det taler om en virkelighed, de ikke anerkender endnu.

Gud bevæger menneskeheden i en ny retning. Budbringeren er her for at overbringe Åbenbaringen. Det har taget ham årtier at modtage den. Det vil tage årtier, før den bliver anerkendt i verden.

Men problemet er tid. Menneskeheden har ikke meget tid til at forberede sig på en ny verden og kontakt med liv i universet – kontakt, der foregår allerede, kontakt med et farligt formål og en farlig hensigt.

Folk er besat af deres behov, deres stridspørgsmål, deres længsler og deres ønsker. De ser ikke verdens bevægelse. For verden har ændret sig, men folk har ikke ændret sig med den. Og nu står I over for et nyt sæt realiteter.

Hvad vil Gud sige til dette, når mennesker føler sig overvældede, når deres profetier for fremtiden ikke slår til, når genkomsten af deres frelser ikke indtræffer, når de mener, at Gud skaber alle disse problemer for dem?

Åbenbaringen taler om alle disse ting. Men du skal være åben overfor Åbenbaringen, og du skal imødese store forandringer, for de er over dig og verden, og de vil bevæge sig fremad.

Du kan ikke gå tusinder af år tilbage i tiden og forsøge at forstå, hvad der sker i dag, for menneskehedens evolution har bevæget sig ind i en ny position, en dominerende stilling i verden og en større sårbarhed i universet.

Hvor vil denne uddannelse begynde på at forberede dig på en ny verden og på Det Større Fællesskab af liv – to begivenheder, der vil ændre forløbet af menneskets historie og påvirke hvert enkelt menneskes liv?

Regeringerne ved det ikke. De religiøse ledere ved det ikke. Eksperterne ved det ikke. Universiteterne kan ikke forberede folk derpå.

Åbenbaringen må komme fra Skaberen af alt liv, og dette er, hvad der sker nu. For du lever i en Åbenbaringstidsalder, og Budbringeren er i verden. Så længe han er i verden, har du mulighed for at modtage og at forberede. Når han er væk, vil det være anderledes. Det vil være vanskeligere. I dette er han Lyset i verden.

Han er en ydmyg mand og påstår ikke andet, end at han er Budbringeren, for det er rollen, som er blevet ham tildelt. Han skal forberede menneskeheden på en ny verden gennem Åbenbaringen. Han skal forberede menneskeheden på Det Større Fællesskab gennem Åbenbaringen. Han skal tale om den store forandring, der kommer, og som allerede er over menneskene overalt; dette skal han gøre gennem Åbenbaringen.

Gud bevæger menneskeheden frem i en ny retning. Kan menneskeheden bevæge sig? Kan folk reagere? Kan du reagere? Kan du acceptere, at du lever i en Åbenbaringstidsalder og overveje, hvad dette betyder for dit liv og udfordringen, dette sætter frem for dig?

Folk er ikke klar over, hvor meget deres liv og omstændigheder er afhængige af verdens tilstand og verdens bevægelse. Kun i de fattigere nationer er denne større realitet altid til stede. I velhavende nationer isolerer velstanden dig i en vis grad fra livets større realiteter i en periode. Men denne velstand vil aftage, og de større realiteter vil så hvile på jer alle.

Hvordan menneskeheden reagerer og forbereder sig, vil gøre hele forskellen. Det, der oplyser enkeltpersoners beslutninger, vil gøre hele forskellen. Hvilken stemme de lytter til, om det er Kundskabens kraft og tilstedeværelse, som Gud har givet dem til at lede dem og beskytte dem, eller om det er talerøret for deres kultur, eller frygtens stemme eller stemmerne af vrede eller ambitioner.

Disse valg er grundlæggende for det enkelte menneske, og det som enkeltpersoner beslutter, vil afgøre menneskehedens skæbne og fremtid. Derfor falder ansvaret på alle, ikke kun på ledere og institutioner.

Det er grunden til, at Gud bringer Det Nye Budskab til folket og ikke til lederne af nationer. For lederne er ikke fri. De er bundet af deres embede og til dem, der sørgede for deres udvælgelse, til andres forventninger. Det er derfor, Åbenbaringen kommer til dig og til folket. Det er jeres beslutninger og beslutsomhed, som vil gøre hele forskellen.

Mennesker ønsker mange ting. De ønsker ikke at miste, hvad de har. De er grebet af øjeblikket. De har ikke perspektivet til at se, hvorhen deres liv bevæger sig.

Åbenbaringen vil være et stort chok og en stor udfordring for ethvert menneske; men dette chok og denne udfordring er chokket ved Åbenbaringen. Udfordringen er at blive konfronteret med Skaberens Vilje. Udfordringen drejer sig om, hvorvidt I mon kan reagere, og naturen af jeres respons.

Du kan ikke blive stående, hvor du er, for verden har ændret sig og den vil fortsat ændre sig. Den er i bevægelse. Du må bevæge dig dermed. Dette er at være i harmoni med livet. Dette er at komme ud af isoleringen. Dette er at befri dig selv fra distraktion og besættelse. Dette er at lære at lytte, at se, at stilne dit sind, så du kan se. Dette er at opgive klager, således at du kan forstå, hvor du er. Dette er at tage Trin til Kundskab, således at Guds tilstedeværelse og kraft kan tale gennem dig og til dig.

Dette er Åbenbaringen, som tager menneskeheden i en ny retning. Er menneskene villige til at gå, eller vil de blive tilbage – stående over for de Store Forandringsbølger, vil de sove på stranden, mens de Store Bølger bygger sig op og leve ved kystlinjen i den tro, at alt er godt, leve i øjeblikket ude af stand til at reagere på verdens tegn, leve under forudsætninger, der er ikke i overensstemmelse med livets realiteter?

Hvem kan reagere? Hvem vil se? Hvem vil lytte? Hvem vil sætte deres idéer til side, deres tro og præferencer, længe nok til at se noget, høre noget, vide noget?

Dette er, hvad Budbringeren vil bede dig om at gøre. Dette er, hvad Åbenbaringen kræver. Dette er, hvad der kræves, for at leve i en ny verden. Dette er, hvad der kræves, for at komme i kontakt med et Større Fællesskab af liv i universet.

Vil menneskeheden være dum og klodset, uvidende og passiv, således at dens større intelligens ikke bliver anerkendt og udnyttet? Disse er spørgsmålene. Svarene er ikke tydelige, for de er endnu ikke blevet til virkelighed. De har ikke mødt den virkelige test, som den menneskelige familie står over for.

Men Skaberen af alt liv elsker verden og elsker menneskeheden og har sendt forløsningens kraft ind i verden – for at forløse det enkelte menneske og til genskabelse af individets kraft og integritet i forhold til livets store udfordringer, der nu dukker op i horisonten.

Gud bevæger menneskeheden i en ny retning. Det er tid til at forberede, til at modtage og til at støtte Åbenbaringen.

Folk vil beklage sig. De vil protestere. De vil gøre modstand. De vil skyde skylden på Budbringeren. De vil afvise Åbenbaringen. Ude af stand til at reagere, uvillige til at genoverveje deres liv og deres idéer, vil de gøre modstand.

Dette sker altid ved tiden for en Åbenbaring. De, der har den største investering i fortiden, vil modstå den nye verden og alt, hvad den indeholder.  De kan ikke se. De vil ikke vide. De har ikke modet til at genoverveje deres holdning. De har ikke ydmygheden til at stå over for Åbenbaringen. Hvad kan Gud gøre for dem? De bad om så meget fra Skaberen, men de kan ikke reagere på Skaberens svar. Hvad kan Gud gøre for dem?

Vær blandt de første til at reagere, således at dine større gaver i livet kan etableres og have mulighed for at komme frem i dit livs dage og år.

Dette er Åbenbaringens kraft – at frigøre visdom og Kundskab, som menneskeheden har desperat brug for nu, at forberede sig til en fremtid, som vil være ulig fortiden.

Velsignelserne er med dig. Forløsningens kraft er inde i dig, i Kundskaben inde i dig. Men hvad kan antænde denne Kundskab og kalde den frem, og give dig mulighed for at nærme dig til den, for at forstå den og følge den med succes?

Det skal være antændt af Gud, og Åbenbaringen er her at igangsætte den større forløsning af enkeltpersoner i forberedelse til den nye verden og til menneskehedens skæbne i universet, som endnu venter på at blive erkendt og opfyldt.

Det er tid til at reagere. Det er tid til at være virkelig ærlig overfor dig selv, tid til ikke at basere dit liv på dine præferencer eller din frygt, men på ægte anerkendelse i dig selv.

At stå over for Åbenbaringen vil udfordre dig til at reagere med denne dybere ærlighed. At stå over for Åbenbaringen vil udfordre dig med denne dybere ærlighed. Det er den største udfordring i dit liv. Det er den vigtigste udfordring i dit liv. Det er den vigtigste begivenhed i dit liv.

Gud bevæger menneskeheden i en ny retning.