Profeternes Segl


Hør den oprindelige version af Åbenbaringen på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)

Som åbenbaret for
Marshall Vian Summers
den 21. maj, 2014
i Boulder, Colorado

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.

GHS Danish frontcover-6x9

Bind 1 > Gud Har Talt Igen > Kapitel 5

Det er meget vigtigt nu, at Vi taler om Profeternes Segl, således at alverdens mennesker kan forstå, hvad dette egentlig betyder og hvorfor det er vigtigt at beskytte Guds store Åbenbaringer, som kun gives ved visse afgørende vendepunkter i menneskehedens udvikling og evolution.

De store Åbenbaringer er overordentlig vigtige for verden. De tilfører byggestenene i den menneskelige civilisation.

Nu har Gud talt igen for at beskytte den menneskelige civilisation fra indre opløsning og sammenbrud og fra undertrykkelse fra kræfter i universet, der søger at drage fordel af menneskelige konflikter og uvidenhed.

Det er en tærskel, der har været forudset længe og været bestemt til at indtræffe og at indtræffe i en tid, hvor menneskeheden havde påbegyndt etableringen af en verdenscivilisation – bestemt ikke en perfekt civilisation, men alligevel en civilisation.

Det ville ske, når visse betingelser var opfyldt, og når menneskehedens sårbarhed over for sine egne fejl ville vokse til et sådant punkt, at selve den menneskelige civilisation ville bringes i fare gennem miljømæssig tilbagegang og forstyrrelser, og i kraft af plyndringen af Jorden til et punkt, hvor den ikke længere tilstrækkeligt vil kunne sørge for en voksende menneskehed.

Det ville afvente et punkt, når menneskehedens sårbarhed overfor universet ville nå en kritisk tærskel.  For Jorden har længe været observeret af visse racer med deres egne formål og hensigter.

Gud ved dette, naturligvis, for dette er en del af enhver verdens evolution – enhver verden, der har været et udspring for en races fremkomst, eller enhver verden, der har været udviklet af besøgende udefra. Det er forudsigeligt. Det vil ske før eller senere. Og tidpunktet for dette er nu kommet for menneskeheden.

Gud beskytter de store Åbenbaringer med et Segl. Seglet betyder, at Englenes Forsamling ikke vil give endnu en stor Åbenbaring, før universets Herre angiver, at det skal ske. Det er deres Segl, til at beskytte Åbenbaringerne mod bemægtigelse, mod plagiat og mod dem, der proklamerer sig selv som udsendinge og budbringere, hvilket uvægerligt sker, efter at en stor Åbenbaring gives verden.

Mennesker på Jorden vil ikke vide, at dette Segl eksisterer. Det er ikke noget, de kan røre. Det er ikke skrevet i deres grundlove. Det er ikke almindeligt forstået eller accepteret.

Men blandt Englenes Tilstedeværelse og Forsamling, der fører tilsyn med denne verden, er det et meget klart mandat og det skal etableres, ellers kan de store Åbenbaringer blive forurenet til uigenkendelighed. De bliver påvirket og ændret af menneskeslægten over tid, gennem uvidenhed og forvanskning og misbrugen af antagelser. Men Seglet i Himlen er komplet, ser du.

Dog vil Gud på et tidspunkt bryde Seglet, fordi en Ny Åbenbaring skal komme. For de store Lærer, der blev givet tidligere, ville være utilstrækkelige til at imødekomme de reelle behov i den menneskelige familie som helhed.

Tidsintervallet imellem de store Åbenbaringer vil blive meget langt i de fleste tilfælde, for de er tilstrækkelige til at imødekomme menneskehedens behov i en lang fremtidig periode.

Men nu har I nået den store tærskel, hvor Gud har talt igen – en stor tærskel, som menneskeheden er uvidende om og uforberedt på, en stor tærskel, som de store Åbenbaringer givet i ældgamle tider ikke kan forholde sig til. De var ikke tilrettelagt til dette. De var ikke givet med dette formål. De var afgørende i opbygningen af den menneskelige civilisation, en verdenscivilisation over tid.

Men nu, som den menneskelige civilisation står i dag, er den truet både indefra og udefra, så alvorligt truet, at Gud har talt igen, for risiciene er for høje, farerne er for store, den menneskelige uvidenhed er for dyb.

Selve de store Åbenbaringer, der er givet tidligere, er fraktionerede og omstridte internt og i forhold til hinanden. De kan ikke forberede menneskeheden på et Større Fællesskab af liv i universet. De kan ikke forberede menneskeheden på en verden i miljømæssig tilbagegang – den største ændring, der kunne ske for enhver civilisation i enhver verden. De var ikke tilrettelagt med dette formål.

Gud ved selvfølgelig dette. Men menneskeheden ved det ikke. Den er ikke klar over, hvad der kommer over horisonten. Menneskeheden forstår ikke sin tilstand med hensyn til livet omkring sig i universet. Den kender ikke Jordens tilstand tilstrækkeligt godt til at se, hvor meget den har overforbrugt sin naturlige arv i denne verden. Den er på en hensynsløs kurs af selvdestruktion og med tiden opløsning.

De store ændringer, der vil komme til selve planeten, er tilstrækkelige til alvorligt at reducere den menneskelige civilisation, hvis menneskeheden ikke er forberedt.

Her er Seglet brudt, for en Ny Åbenbaring skal gives. Seglet blev brudt efter Jesu liv, da Muhammed fik sin store mission på Jorden.

Og nu er Seglet brudt igen i Guds Nye Åbenbaring [for] verden.

Her skal du forstå, at de store Budbringere alle er kommet fra Englenes Forsamling og er sendt ind i verden for at udføre en stor mission, sendt ind i verden ved store vendepunkter og muligheder.  De er alle kommet fra Forsamlingen. De har alle en fælles Kilde. De er ikke Guds sønner. De er ikke universets centrum.

De er kommet fra Forsamlingen, der fører tilsyn med denne verden, en verden af stor vigtighed og betydning i universet, fordi menneskeheden har holdt sin åndelige bevidsthed i live. Trods sine mange fejl og sin tragiske historie – de store konflikter og store ulykker, menneskeheden har bragt over sig selv og over verden – er det stadig er en verden, der viser meget lovende og signifikante tegn.

Gud vil skabe et nyt Segl, når Proklamationen for denne tidsperiode er komplet, og det vil være i kraft i århundreder.

Folk vil stadig påstå at have budskaber fra Gud eller at være profeter eller forløsere. Men Englenes Forsamling vil ikke give dem, hvad det ville være nødvendigt at give dem, for at dette skulle være virkelig sandt og ægte.

På denne måde gør Himlen, hvad den kan, for at beskytte de store Åbenbaringer, som er så sårbare over for menneskeligt misbrug og misforståelse.

Guds nye Åbenbaring til verden på dette store vendepunkt er den mest ekspansive nogensinde givet til verden – nu givet til en boglært verden, en verden præget af global handel og kommunikation, en verden af globale farer og risici, givet nu med sine egne kommentarer for at begrænse muligheden for at den bliver mistydet og misbrugt i fremtiden; den er givet med omfattende gentagelser, sagt på mange måder for at give den største chance for at menneskene virkelig kan forstå, hvad de får og hvorfor den skal gives på dette tidspunkt.

Guds Nye Åbenbaring for verden indeholder en advarsel, en velsignelse og en stor forberedelse. Uden forberedelsen, kunne du ikke reagere på advarslen. Uden advarslen, ville du ikke forstå betydningen af forberedelsen. Og uden velsignelsen, ville du ikke have styrken eller vide, hvor du skal gå hen inde i dig selv eller indbyrdes for at få modet og beslutsomheden til at gøre, hvad der skal gøres for verden, for at forstå den virkelige betydning af dit formål her, og hvorfor du er kommet ved dette store vendepunkt.

Dette er ikke en gave for de udvalgte få, eller et par valgte personer, eller til de rigeste og mest privilegerede iblandt jer. Det er givet til hele verden, givet i de enkleste termer, givet på den klareste mulige måde, givet med stor styrke, talende til næsten ethvert muligt menneskeligt erfaringsområde, givet for at give menneskeheden denne ene store chance for at genoprette verden og for at forberede sig til Det Større Fællesskab af liv, overfor hvilket menneskeheden nu skal lære at reagere.

Tro ikke, at dette er irrelevant for dine behov, for dette er verden, du er kommet for at tjene. Disse to store begivenheder vil bestemme i alle anliggender på alle mulige måder, hvilket slags liv du vil være i stand til at have, hvad der vil begrænse dit liv og hvad der kan fremdrage dine større kræfter og det større formål, der ligger skjult inde i dig under dit sinds overflade. Tro ikke, at dette ikke taler til dig, for du er blevet sendt ind i verden for at gøre dette.

Hvad der sker i denne verden og hinsides denne verden, med hensyn til denne verden, vil afgøre skæbnen og fremtiden for hvert menneske i live i dag, og for deres børn og de kommende generationer. Det er, hvor kraftfuldt dette er. Det er hvor nødvendigt, dette er.

Det [Det Nye Budskab fra Gud] vil ændre din forståelse af religion og bringe stor klarhed her. Det vil påvise enheden af alle religioner og hvordan de har bygget på hinanden for at give det sande moralske og etiske fundament for menneskelig adfærd og forståelse.

Men du lever nu i en forskellig verden, og du står over for en meget forskellig verden i fremtiden – en verden med svindende ressourcer og ustabilt klima, en verden, der vil påvirke alles liv, rige eller fattige, i alle verdens hjørner.

Så stort er behovet, så stor er risikoen. Så stor er indflydelsen og kraften i dette, at Gud har talt igen og sendt en ny Budbringer til verden. Sendt fra Englenes Forsamling er han, beslægtet med dem alle, de der blev sendt før. De står sammen med ham, for han er Budbringeren for denne tidsperiode, for denne æra og for tiderne, der kommer i meget lang tid.

Seglet vil være med ham, og Himlen vil iagttage udviklingen for at se, hvem der kan reagere på hans tilstedeværelse på Jorden. For han er en ældre mand nu og har ikke lang tid at videregive dette.

[Han] har tilbragt sit liv med at modtage en Åbenbaring mere omfattende og mere komplet end noget, der nogensinde før er blevet givet til menneskeheden.

Den vil afsløre meningen med liv i universet. Den vil afsløre, hvad der kommer over horisonten i dit liv og i hele verden. Den vil afsløre den sande natur af menneskets åndelighed på et højere niveau, på et niveau der kaldes Kundskab. Den vil afsløre, hvad menneskeheden skal lære for at skabe et ægte samarbejde her på Jorden og for at afslutte sine uophørlige konflikter og sin frygtelige udplyndring af verden. For dette er den eneste verden, I vil have, der kan opretholde jeres eksistens.

Universet omkring jer vil ikke være jeres til at erobre eller til at udforske hinsides dette solsystem. Der er store farer der, som menneskeheden intet kender til, overhovedet. Den er stadig på udkig med primitive øjne, øjne præget af uvidenhed og håbefuld forventning. Menneskeheden ved ikke, hvad den beskæftiger sig med i et Større Fællesskab af liv i universet.

Gud skal nu give dette, i det mindste tilstrækkeligt, så menneskeheden kan forberede sig og handle med visdom og bekymring for fremtiden, og ikke blot ud fra, hvad der er hensigtsmæssigt i øjeblikket.

Dette har alt at gøre med, hvem du er – din dybere natur, hvorfor du er, som du er, og hvorfor du er anlagt den måde, du er – hvilket er noget, du ikke kan forstå, før du indser, at det er for et større formål, som du endnu ikke virkelig har opdaget.

Du skal acceptere, at Profeternes Segl er blevet brudt. Ikke af en person, ikke af en religion, men af Gud, der kommunikerer med verden gennem Englenes Tilstedeværelse og Forsamling, der fører tilsyn med denne verden og med fremskridtene og udviklingen af den menneskelige familie.

Her vil der være stor klarhed vedrørende spørgsmål om religion, dit livs betydning, menneskehedens skæbne og de store udfordringer, der kommer, som menneskeheden skal forberede sig på fra dette tidspunkt.

Du må ikke vige tilbage fra dette. Du må ikke falde ind under dine egne bekymringers skygge. Du må ikke fortvivle. For Gud har givet dig en dybere styrke inde i dig selv, til at sætte dig i stand til at reagere, til at forberede dig på at stå overfor en større verden, og på at opleve et større liv.

Du forstår ikke endnu, hvad dette betyder; men med tiden bliver det så klart som dagen. For Gud har givet dig øjnene at se med og ørerne at høre med; men de er ikke øjnene, som du ser med nu eller ørerne, du hører med nu. Men de er i dit indre – dybere inde i dig.

Dette er dit livs ægte styrke. Dette er den menneskelige families ægte styrke. Det er dette, der vil gøre hele forskellen i virkningen af dit liv på Jorden her og nu og for menneskehedens fremtid og skæbne.

Kun Guds Nye Åbenbaring for verden kan afsløre disse ting for jer nu. Uden denne, vil menneskeheden fortsætte i sit desperate krigeriske fald, i sin desperate krigeriske bane i livet og nedbryde verden i så kritisk en grad, at den ikke vil kunne opretholde menneskelig civilisation i nogensomhelst genkendelig form. I vil blive offer for dominerende kræfter i universet, og alt det af værdi, som I har oprettet, vil gå tabt.

Det er kun Guds Åbenbaring for verden, der klart kan afsløre dette for dig, uden forvrængning, uden at nogen fremmed races interesser bliver inddraget, uden nogensomhelst manipulation eller bedrag.

I dit hjerte vil du reagere, fordi du på et dybere niveau stadig er forbundet med Gud. Uanset om du er religiøs eller ej, uanset om du har en tros tradition eller ej, er du stadig tilsluttet. Og det er løftet om din fremtidige forløsning, kilden til din større styrke og din større beslutsomhed, uanset hvad der er sket med dig før.

Profeternes Segl har igen været brudt af Gud. Det var bestemt til at blive brudt, når menneskeheden nåede et bestemt mål på sin rejse, nåede et stort vendepunkt, hvor den ville stå over for udfordringer aldrig før set af den menneskelige familie som helhed, stående over for en verden i forfald og universets realiteter omkring jer.

Gud har nu givet klarheden for at give forståelse af, hvad alle de store traditioner virkelig talte om, inden de blev ændret og adopteret og udnyttet igennem generationer af individer og regeringer til deres egne formål.

Her ærer du alle de store Budbringere og forstår deres mission på Jorden mere fuldstændigt i et klart lys. For der skulle ikke være nogen strid og konkurrence mellem verdens religioner, for de blev alle initieret af Gud, og de er alle blevet ændret af mennesket.

Seglet er blevet brudt, men det vil blive genetableret, når Guds Nye Åbenbaring er komplet, og når Budbringeren har haft tid til at præsentere den i sin egen tid, hvilket skal ske nu, for at Åbenbaringen bliver virkeligt, helt autentisk. Den kan ikke samles senere af dem, der ikke kendte ham.

Det har været hans store opgave at modtage den største Åbenbaring, der nogensinde er givet til denne verden – at udgive den, at sikre dens nøjagtighed, at lære af den, så den vil kunne blive formidlet, at forstå den fuldt og helt, mens han er et menneske her i verden, at samle omkring sig modige personer, der vil hjælpe ham med disse store opgaver, således at Åbenbaringen i hans livstid ville kunne gengives i sin rene form for derved at løse et dilemma, som har plaget de tidligere Åbenbaringer for menneskeheden.

 

Velsignelsen er over dig. Den er over verden, men den kommer med stor og presserende nødvendighed. Den er ikke noget, som du kan bruge til at forsøge at berige dig selv eller til at fuske med. Du skal nærme dig til den med ærbødighed og stor alvor og viljen til at se, hvad den virkelig betyder for dig og for verden.

Den skal tale til mennesker af alle trostraditioner og alle nationer og kulturer.

Den skal være fri for enhver form for ejerskab i forhold til en eksisterende religiøs institution ud over, hvad Budbringeren har tilvejebragt ved modtagelse, til forberedelse og gengivelse for verden.

Han vil have brug for din støtte. Men du skal lære af dette og anvende det i dit liv for at kunne forstå. Du kan ikke holde afstand til det og forstå det, for det er ikke muligt med en stor Åbenbaring, født af Himlen for verdens trivsel og beskyttelse.

Må Velsignelsen være med Budbringeren og alle de, der hjælper ham i hans resterende år på Jorden. Og må de, der har mod, ydmyghed og stort behov for at forstå, modtage dette i tide til at anerkende dets afgørende betydning for deres liv og for denne verdens fremtid.