Proklamationen

Hør den oprindelige version af Åbenbaringen på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)


Som åbenbaret for
Marshall Vian Summers
den 1. april, 2011
i Boulder, Colorado

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.

Bind 1 > Gud Har Talt Igen > Kapitel 1

There is a New Message from God in the World. It has come from the Creator of all life.

Der er et Nyt Budskab fra Gud i verden. Det er kommet fra Skaberen af alt liv.

It has been translated into human language and understanding through the Angelic Presence that oversees this world.

Det er blevet oversat til menneskelige sprog og forståelse gennem Den Englelige Tilstedeværelse, der fører tilsyn med denne verden.

It continues the great series of transmissions from the Creator that have occurred over centuries and millennia.

Det fortsætter den store serie af transmissioner fra Skaberen, som har fundet sted i århundreder og årtusinder.

It is a New Message for this time and the times to come.

Det er et Nyt Budskab for denne tid og tiden fremover.

It fulfills the former Messages that have been given to humanity, and yet it reveals things that have never been shown to humanity before. For humanity is now facing a grave and perilous set of challenges, both within the world and from beyond the world.

Det opfylder de tidligere Budskaber, der er blevet givet til menneskeheden og dog, det afslører ting, som har aldrig været vist til menneskeheden før. For menneskeheden står nu over for en alvorlig og farlig sammensætning af udfordringer, både inden for verden og udenfor verden.

The New Message from God is here to alert, to empower and to prepare the human family—people from all nations and religious traditions, people from all tribes, groups and orientations.

Det nye Budskab fra Gud er her for at advare, styrke og forberede den menneskelige familie – folk fra alle nationer og religiøse traditioner, folk fra alle stammer, grupper og overbevisninger.

It has come at a time of great need, a time of great consequence. It is preparing people for things that have not even been recognized.

Det er kommet i en tid med stort behov, en tid med stor konsekvens. Det forbereder mennesker til ting, der endnu ikke er blevet erkendt.

It is prophetic in alerting people to the Great Waves of Change that are coming to the world and to humanity’s position in the universe, especially regarding your contact with other races.

Det er profetisk ved at advare folk om De Store Forandringsbølger, der kommer til verden og om menneskehedens stilling i universet, især med hensyn til jeres kontakt med andre racer.

It calls upon the great spiritual presence within each person—the great endowment of Knowledge that has been given to the entire human family, which must now be cultivated, strengthened and brought forth.

Det kalder på den store åndelige tilstedeværelse inden for hvert menneske – Kundskabens store gave, der er blevet givet til hele menneskeslægten, som nu skal dyrkes, styrkes og frembringes.

It speaks to the great spiritual need of the individual—the need for purpose, meaning and direction.

Det taler til det enkelte menneskes store åndelige behov – om nødvendigheden af formål, mening og retning.

It speaks to the great relationships that people can establish with one another, relationships representing their higher purpose in life.

Det taler til de store relationer, som folk kan etablere med hinanden, relationer der repræsenterer deres højere formål i livet.

It speaks to the needs of the world and the needs of the future. In so doing, it brings purpose and recognition, unity and cooperation, wisdom and strength to all who can receive it, who can learn it, who can follow its steps, who can contribute it to others and who can share its wisdom in service to other individuals, to families, to communities, to nations and to the whole world.

Det taler til verdens behov og behovene i fremtiden. Dermed bringer det formål og anerkendelse, sammenhold og samarbejde, visdom og styrke til alle, der kan modtage det, der kan lære det, der kan følge dets skridt, der kan videregive det til andre og der kan dele dets visdom i service til andre individer, til familier, til samfund, til nationer og til hele verden.

Receive this blessing. Learn of the New Message from God. Realize it will affirm all that is true within your current traditions, and it will speak to the deeper wisdom that you already possess. It will speak to your heart, even beyond your thoughts and beliefs and the thoughts and beliefs of your culture or your nation.

Modtag denne velsignelse. Lær af det Nye Budskab fra Gud. Indse at det vil bekræfte alt, hvad der er sandt i dine nuværende traditioner, og det vil tale til den dybere visdom, som du allerede besidder. Det vil tale til dit hjerte, endda ud over dine tanker og overbevisninger og din kulturs eller din nations tanker og overbevisninger.

Receive this gift and learn of it patiently, taking the Steps to Knowledge, learning the wisdom from the Greater Community and recognizing the power of the One Spirituality of humanity in uniting humanity, in strengthening humanity and in preparing humanity to recognize and to navigate the difficult times ahead.

Modtag denne gave og lær tålmodigt af den ved at tage Skridtene til Kundskab, ved at lære af visdommen fra det Større Fællesskab, og ved at anerkende magten af menneskehedens Ene Spiritualitet til at forene menneskeheden, til at styrke menneskeheden og til at forberede menneskeheden til at genkende og navigere i de vanskelige tider forude.

Receive the New Message in its calling for the preservation and the strengthening of human freedom, cooperation and responsibility.

Modtag Det Nye Budskab i dets kald for bevarelse og styrkelse af den menneskelige frihed, samarbejde og ansvar.

For without this New Message, humanity is facing a grave and precipitous decline.

For uden dette Nye Budskab, står menneskeheden over for en alvorlig og brat tilbagegang.

It is facing the loss of its freedom and sovereignty in this world to other intervening forces from the universe around you.

Den står over for tabet af sin frihed og suverænitet i denne verden til andre intervenerende styrker fra universet omkring jer.

Without this New Message, the human spirit will remain dormant, and people will live lives of desperation, competition and conflict.

Uden dette Nye Budskab, vil den menneskelige ånd forblive hvilende og folk vil leve et liv i desperation, konkurrence og konflikt.

It is the Creator’s Will that humanity emerge into the Greater Community of life in the universe as a free and sovereign race—as a strong race, as a united race, as a race that is capable of maintaining its cultural diversity while honoring the deeper strength and purpose that will keep the human family vital, active and creative, presenting a new opportunity for advancement in the future.

Det er Skaberens Vilje, at menneskeheden kommer ind i Det Større Fællesskab af liv i universet som en fri og suveræn race – som en stærk race, som en forenet race, som en race, der er i stand til at bevare sin kulturelle mangfoldighed, samtidig med at man ærer den dybere styrke og formålet, der vil holde den menneskelige familie livskraftig, aktiv og kreativ, som derved præsenterer en ny mulighed for fremgang i fremtiden.

But to advance you must survive. You must survive the difficult times ahead, and you must survive competition from beyond the world regarding who will control this world and its destiny.

Men for at opnå fremgang, skal du overleve. Du skal overleve de vanskelige tider forude, og du skal overleve konkurrencen fra hinsides jeres verden, med hensyn til hvem, der vil kontrollere denne verden og dens skæbne.

Each individual must recognize that they have a great opportunity to discover the deeper Knowledge that God has given them—the Knowledge which contains their purpose, their meaning and their direction and the criteria for all their meaningful relationships.

Alle mennesker må erkende at have en stor mulighed for at opleve den dybere Kundskab, som Gud har givet dem – den Kundskab, som indeholder deres formål, deres mening og deres retning og kriterierne for alle deres meningsfulde relationer.

Therefore, there is a New Message from God for the individual, and there is a New Message from God for the entire world. It is here now.

Der er derfor et Nyt Budskab fra Gud for individet, og der er et Nyt Budskab fra Gud for hele verden. Det er her nu.

It has taken a long time for the Messenger to receive it, for the Message is very great.

Det har taget lang tid for Budbringeren at modtage det, for Budskabet er meget stort.

Honor then the one who has come to bring the New Message into the world.

Ær da den, som er kommet for at bringe det Nye Budskab i verden.

He is a humble man. He has developed the wisdom necessary to undertake such a great role, and he has been sent into the world for this purpose.

Han er en ydmyg mand. Han har udviklet den visdom, der er nødvendig for at påtage sig en så stor rolle, og han er blevet sendt ind i verden med dette formål.

Receive him. Understand him. Do not exalt him. He is not a god. He is a Messenger bringing the New Message from God into the world.

Modtag ham. Forstå ham. Ophøj ham ikke. Han er ikke en gud. Han er en Budbringer for at bringe Det Nye Budskab fra Gud ind i verden.

This is the time now. This is the great opportunity. This is the answer to people’s prayers all around the world—prayers through every faith tradition, through every nation and culture, praying for wisdom, strength, unity, freedom and deliverance.

Dette er nu tiden. Dette er den store chance. Dette er svaret på folks bønner rundt omkring i verden – bønner gennem hver trostradition, gennem hver nation og kultur, der beder om visdom, styrke, enhed, frihed og udfrielse.

Receive this New Message now. It is come, and it is come at just the right time.

Modtag dette Nye Budskab nu. Det er kommet, og det er kommet på lige det rigtige tidspunkt.