Recitationen


Hør den oprindelige version af Åbenbaringen på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)

Som åbenbaret for
Marshall Vian Summers
den 1. april, 2011
i Boulder, Colorado

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.


GHS Danish frontcover-6x9

Bind 1 > Gud Har Talt Igen > Kapitel 2

God has spoken again.

Gud har talt igen.

 We are the ones to bring the Message. God’s Will is presented through Us.

Det er Os, der skal bringe Budskabet. Guds Vilje præsenteres gennem Os. 

 We are beyond your estimation, beyond your religious theories and your personal speculation.

Vi findes udenfor jeres forestillingsevne, jeres religiøse teorier og jeres personlige spekulationer.

 For human imagination can only fabricate from what it experiences in the physical world. But reality exists beyond this—beyond the realm and the reach of the intellect.

For menneskelige forestillinger kan kun fabrikere billeder med udgangspunkt i den fysiske verden. Men der eksisterer en virkelighed hinsides den fysiske verden, hinsides intellektets sfære og rækkevidde.

 This is the truth throughout the universe, the Greater Community of life in which you live.

Dette er sandheden i hele universet og i Det Større Fællesskab af intelligent liv, i hvilket I, menneskeheden, lever. 

 We bring the Great Message for this era, born of the Creator of all the universes, for the protection of humanity, for the salvation of the world.

Vi bringer Det Store Budskab for denne tidsalder, udgående fra Skaberen af alle universer til beskyttelse af menneskeheden, for at redde verden.

 We are the ones whom you cannot understand. But We are the source and the medium of what humanity must recognize and do on its own behalf, what it must see, what it has not seen, what it must know, what it has not known, what it must do, which it has not done.

Vi er dem, som du ikke kan forstå; men Vi er kilden til og mediet for, hvad menneskeheden må erkende og gøre på egne vegne, hvad menneskeheden må se, som I endnu ikke har set, hvad I må blive klar over, som endnu er jer ukendt og må bringe til udførelse, som endnu ikke er gjort. 

 This is the Message for this era. This is the time of Revelation.

Dette er Budskabet for denne tidsalder. Dette er tiden for Åbenbaringen.

 One has been sent into the world to receive the Revelation and to bring it into human awareness, a monumental task.

Én er sendt ind i verden for at modtage Åbenbaringen og bringe den til menneskenes kendskab, hvilket er en monumental opgave.

 To receive the New Message is to receive the greatest Revelation that has ever been given to the human family.

At modtage Det Nye Budskab er at modtage den største Åbenbaring, der nogensinde er blevet givet til den menneskelige familie.

 To present it to the world is a monumental task, a task for the Messenger and for all who will assist him in bringing the Revelation everywhere it is needed.

At præsentere det for verden er en monumental opgave, en opgave for Budbringeren og for alle, som bistår ham ved viderebringelsen af Åbenbaringen overalt, hvor der er brug for den.

 It is needed everywhere, for humanity is facing great peril. It has sown the seeds of its own demise through the destruction and the degradation of its environment—its waters, its soil, its air—to the point where the world itself is beginning to change, a change that will bring great trial and tribulation to the world of people and to the human family.

Der er brug for Budskabet overalt, for menneskeheden står overfor store farer. Menneskeheden har sået sæden for sin egen forsvinden ved ødelæggelsen og degraderingen af miljøet – af vandet, af jorden og af luften – og er nået til det punkt, hvor verden selv er begyndt at forandre sig, en forandring, der vil bringe store prøvelser og modgang til verden, til mennesker og til den menneskelige familie.

 Humanity is facing a universe of intelligent life. It will have to prepare for this now, for contact has begun—contact by those who see the opportunity to take advantage of a weak and conflicted humanity.

Menneskeheden står overfor et univers af intelligent liv. Menneskeheden vil være nødt til at forberede sig på dette nu, for kontakten er indledt – kontakt fra de, der ser en mulighed for at udnytte en svag og konfliktsplittet menneskehed.

 It is a time of great change and uncertainty, where foreign powers will seek to gain influence and where humanity will fall prey to its own ignorance, foolishness and indulgences.

Det er en tid for store forandringer og usikkerhed, hvor fremmede magter vil søge at vinde indflydelse og hvor menneskeheden vil falde som bytte for sin egen uvidenhed, tåbelighed og hengivelse til nydelser.

 The Message is too big to say in a sentence, but it will bring you closer to God and what God has sent you, as an individual, here to do in the world now, which is far different from what you believe and imagine today.

Budskabet er for stort til at kunne rummes i en sætning, men det vil bringe dig nærmere Gud og til hvad Gud har sendt dig for at gøre i verden som et individ, hvilket er meget forskelligt fra, hvad du kan tro og forestille dig i dag.

 God has brought wisdom from the universe to prepare humanity for the universe.

Gud har tilført visdom fra universet for at forberede menneskeheden på mødet med universet.

 God has brought the essence of spirituality in a pure form—unclouded by history and human manipulation, unfettered by human politics, will and corruption.

Gud har bragt essensen af spiritualitet i en ren form, utilsløret af historien og af menneskelig manipulation og ubundet af menneskelig politik, vilje og korruption.

 We bring the Steps to Knowledge so that you may know of the deeper mind that God has placed within you to guide you in an increasingly perilous world.

Vi bringer Trinene til Kundskab, hvormed du kan få viden om det dybereliggende sind, Gud har placeret i dig, for at du derved kan få vist vejen i en stadig mere risikofyldt verden.

 Great upheaval will now occur and is beginning to occur—natural disasters born of humanity’s ignorance and overuse and misuse of the world.

Store omvæltninger vil indtræffe og er allerede begyndt at vise sig – naturkatastrofer fremkaldt af menneskehedens uvidenhed samt overforbrug og misbrug af verden.

 It is a time of reckoning, a time of responsibility, a time to end foolishness and arrogance.

Tiden er nu inde for overvejelser, for ansvarsfølelse og tiden er inde til at afslutte tåbelighed og arrogance.

 Only God knows what is coming.

Kun Gud ved, hvad der er på vej.

 And We have brought the Message—a Message of a thousand messages, a Message of a thousand teachings, a Message great enough to occupy you for the rest of your time, a Message great enough to redirect human effort, energy and awareness so that humanity may have a greater future than its past, so that humanity may survive the Great Waves of change and intervention and competition from the universe around you.

Og Vi har bragt Budskabet, et Budskab bestående af tusinde budskaber, et Budskab af tusinde belæringer, et Budskab så omfattende, at du kan optages af det i resten af din tid, et Budskab stort nok til at til at omdirigere menneskehedens indsats, anstrengelser og opmærksomhed med det formål at give menneskeheden en fremtid, der er bedre end fortiden, således at menneskeheden kan overleve De Store Forandringbølger og Interventionen og konkurrencen fra det omgivende univers.

 Hear this then, not with your ideas, your beliefs or your judgments, but with the deeper mind that God has given you to hear, to see, to know and to act with greater certainty.

Modtag derfor dette, ikke med dine ideer, din tro eller dine vurderinger, men med det dybereliggende sind, Gud har givet dig, for at du kan høre, se, vide og handle med større sikkerhed.

 Our words are not for speculation or debate. That is the indulgence of the foolish, who cannot hear and cannot see.

Disse vore ord er ikke givet for spekulationer eller til debat. Det vil være tilbøjeligheden for de tåbelige, der ikke kan høre og ikke kan se.

 You are terrified of the Revelation, for it will change your life. But you desire the Revelation, for it will change your life.

Du vil gribes af frygt på grund af Budskabet, for det vil forandre dit liv. Men du ønsker også Budskabet, fordi det vil forandre dit liv.

 It is your conflict of mind that blinds you. It is the purposes that run counter to one another that keep you in a state of confusion and do not allow you to see.

Det er dit sinds konflikt, der gør dig blind. Det er de modsætningsfyldte formål, der fastholder dig i en tilstand af forvirring, som forhindrer dig i at se.

 We are the Ones who have brought all of the Revelations into the world.

Det er Os, der har bragt alle Budskaberne ind i verden.

 For God does not speak. God is not a person or a personage or a personality or a singular awareness. To think like this is to underestimate the Creator and to overestimate yourself.

For Gud taler ikke. Gud er ikke en person eller en personlighed eller en singulær bevidsthed. At tro dette er at undervurdere Skaberen og at overvurdere dig selv.

 It is We who spoke to Jesus and the Buddha, the Mohammad and other teachers and seers through the ages who have brought a greater clarity into the world—to the prophets in every age and to the Messengers who only come at great turning points for humanity.

Vi er dem, der talte til Jesus og til Buddha, til Muhammed samt andre lærere og seende personligheder, der gennem tiderne har bragt større klarhed ind i verden – til profeterne i enhver tidsalder, samt til Budbringerne, som kun kommer, når store omvæltninger for menneskeheden skal ske.

 You cannot worship Us. You will not know Our names

I kan ikke tilbede Os. I kan ikke kende Vore navne.

 For you must now become responsible and utilize the skills and the power the Creator has given you in service to a world of increasing need, turbulence and upheaval.

For I må nu blive ansvarlige og udnytte de færdigheder og den kraft, Skaberen har givet jer, i tjenesten for en verden med stigende behov, turbulens og omvæltninger.

 Do not prostrate yourself to the Creator if you are unwilling to carry out what you were sent here to do, if you cannot take the Steps to Knowledge, if you have the arrogance to think you can determine your fate and your destiny and fulfillment.

Bøj dig ikke dybt for Skaberen, hvis du er uvillig til at gennemføre, hvad du blev sendt her for at gøre, hvis du ikke kan gennemføre Trinene til Kundskab, eller hvis du er så arrogant, at du tror, at du kan bestemme din skæbne og indfrielse.

 Do not be hypocritical. Do not fall down and worship the God whom you cannot serve or will not serve.

Vær ikke skinhellig. Fald ikke på knæ og tilbed Gud, som du hverken kan eller vil tjene.

 It is better then to live your self-determined life and face all of the hazards of this than it is to worship a God whom you cannot serve.

Så vil det være bedre at leve dit selvvalgte liv og imødese alle dets farer, end at tilbede en Gud, som du ikke kan tjene.

 And if you cannot respond to the Revelation, then what are you doing here now?

Og hvis du ikke kan besvare Åbenbaringens kald, hvad foretager du dig så her og nu?

 Every Messenger has been persecuted. Every Messenger has been misunderstood. Every New Revelation has been resisted and denied and disputed.

Hver Budbringer er blevet forfulgt. Hver Budbringer er blevet misforstået. Hvert Nyt Budskab har mødt modstand, er blevet fornægtet og har været omstridt.

 There is no time for this now. The fate of humanity will be determined in the next twenty years—the condition of the world, the condition of the human family, the fate and the future of human civilization.

Sådant er der ikke tid til nu. Menneskehedens skæbne vil blive afgjort indenfor de næste tyve år – verdens tilstand, den menneskelige families tilstand og skæbnen og fremtiden for den menneskelige civilisation.

 You are no longer alone in the world or even in the universe, of course. You do not know what is occurring and what is coming over the horizon because you are too afraid to see and too arrogant, assuming that you know. That is why the Revelation must be given to show you what you cannot see and do not know beyond human speculation and estimation. This is embedded in all of the Teachings of the New Message.

I er ikke længere alene i verden eller i universet – naturligvis ikke. I ved ikke, hvad der foregår, eller hvad der er på vej op over horisonten, for I er for bange for at se og for arrogante, idet I forudsætter, at I ved det. Det er derfor, at Åbenbaringen må gives for at vise Jer, hvad I ikke kan se og ikke vide, da det ligger hinsides menneskelig spekulation og vurderingsevne. Dette er indlejret i alle Belæringerne i Det Nye Budskab.

 This is the New Message. Struggle against this and you struggle against your own recognition.

Dette er Det Nye Budskab. Hvis I kæmper imod det, kæmper I imod jeres egen erkendelse.

 For you must come to know of the greater mind and the greater strength the Creator has given you.

For du må nå til erkendelse af det dybere sind og den større styrke, som Skaberen har skænket dig.

 Taught in every religion but clouded and obscured by every religion, this is what must be recognized now.

Lært gennem enhver religion, men også tilsløret og forvansket af enhver religion, er dette, hvad der nu må erkendes.

 God is not managing the world. God is not creating the catastrophes, the storms, the earthquakes, the floods, the droughts.

Gud er ikke verdens manager. Gud skaber ikke katastroferne, stormene, jordskælvene, oversvømmelserne eller tørkeperioderne.

 God is watching to see how humanity will deal with a world it has changed—a new world, a new and unpredictable world.

Gud iagttager, hvorledes menneskeheden vil håndtere en verden, der er forandret – en ny verden, ny og uforudsigelig.

 Humanity is emerging into a Greater Community of life in the universe because others are here to seek influence and domination of a world of great value and importance.

Menneskeheden indtræder i et Større Fællesskab af liv i universet, fordi andre også er her for at søge indflydelse og dominans over en verden af stor værdi og betydning.

 But the people do not see. They do not hear. And if they think at all, it is to create an understanding that affirms their ideas and their beliefs.

Men menneskene ser det ikke. De hører det ikke. Og hvis menneskene overhovedet tænker derover, er det for at skabe en forståelse, der bekræfter deres ideer og deres tro.

 So the peoples do not see. The nations do not prepare. And the destructive behavior continues.

Så derfor ser menneskene ikke. Og nationerne forbereder sig ikke. Og destruktiv optræden fortsætter.

 We watch over the world. We have been watching for a very long time.

Vi overvåger verden. Dette har vi gjort i meget lang tid.

 We are those that God has sent to oversee humanity’s development and evolution and to receive the Revelations that are then given to the Messengers, to receive the insights that are given to the prophets, to sound the warnings, to provide the blessings and now to provide a preparation for a world unlike the past you have experienced and for a future where humanity will have to contend with the Greater Community itself.

Vi er dem, som Gud har sendt for at følge menneskehedens udvikling og evolution og for at modtage Åbenbaringer, der så gives til Budbringerne, og for at modtage indsigter, der gives til profeterne, for at give advarsler, for at give velsignelser, og nu for at give en forberedelse på en verden, forskellig fra den fortid, I har oplevet og en fremtid, hvor menneskeheden vil være nødt til at kappes med selve Det Større Fællesskab.

 God will not save humanity by driving away the evil, by ending the problems that humanity has created or the problems it must face as a natural part of its evolution.

Gud vil ikke redde menneskeheden ved at bortdrive ondskaben, ved at løse de problemer, menneskeheden har skabt eller de problemer, menneskeheden må stå overfor som en naturlig del af dens evolution.

 To think of this is to misunderstand your relationship with the Divine, as you now live in a state of Separation.

At tro dette er at misforstå jeres relation med det Guddommelige, fra hvilket I nu lever i en tilstand af Separation.

 But the Separation was never completed because there is a part of you that is still connected to God.

Men Separationen har aldrig været fuldstændig, idet en del af menneskesindet er stadigt forbundet med Gud.

 This We call Knowledge. And this will prove to be the decisive factor in the outcome of your personal life—the meaning and the value of your life—and whether humanity can prepare, adapt and create in a new world, in a new set of circumstances.

Dette kalder Vi for Kundskab. Og dette vil vise sig at være den afgørende faktor i udfaldet af dit personlige liv – meningen med og værdien af dit liv – og det er tillige afgørende for, om menneskeheden kan forberede sig, tilpasse sig og skabe en ny verden i et nyt sæt af omstændigheder.

 Never before has such a Revelation been given to the human family, for it was not needed.

Aldrig tidligere er en sådan Åbenbaring blevet givet til den menneskelige familie; for det var aldrig før nødvendigt.

 You have created a civilization in the world. Fractured and divided it is, but it is a civilization.

I har skabt en civilisation i verden. Splittet og opdelt er den; men det er en civilisation.

 You have become increasingly interdependent between your nations and cultures. This was the intention of the Creator, for this is the natural evolution of humanity and all intelligent races in the universe.

Der er opstået en stigende indbyrdes afhængighed mellem nationerne og kulturerne. Dette var Skaberens intention, for dette er den naturlige evolutionære udvikling af menneskeheden og af alle intelligente racer i universet.

 Now you must face the next great threshold—a world in decline, a world of declining resources, a world of declining stability, a world of diminishing food and water, a world where a growing humanity will have to face the conditions of the world. For this you need the New Revelation.

Nu må I imødese den næste store tærskel – en verden i forfald – en verden med svindende ressourcer, en verden med aftagende stabilitet, en verden med svindende reserver af fødevarer og vand, en verden, hvor en voksende menneskehed vil stå overfor verdens tilstand. Derfor har I behov for Den Nye Åbenbaring.

 The past Revelations of the Creator cannot prepare you for the Great Waves of change. They cannot prepare you for your destiny in the Greater Community. They cannot prepare you for the great thresholds that are now upon you and will be upon you increasingly.

De hidtidige Åbenbaringer fra Skaberen kan ikke forberede Jer på De Store Forandrings Bølger. De kan ikke forberede Jer på Jeres skæbne i Det Større Fællesskab. De kan ikke forberede Jer på den store tærskel, der nu og i tiltagende omfang skal overvindes.

 You do not have answers in the face of these things. That is why the Revelation is being given. For humanity now needs to be advised and warned, blessed and given the preparation for a future that will be unlike the past.

Overfor disse udfordringer har I ikke svarene. Det er derfor, Åbenbaringen er blevet givet. For menneskeheden har nu behov for at blive rådgivet og advaret, velsignet og givet mulighed for forberedelser på en fremtid, der vil blive meget forskellig fra fortiden.

 Hear these words, not with your intellect but with your heart. They speak to a greater truth within you—a greater truth beyond concepts, beliefs and ideas.

Hør disse ord, ikke med dit intellekt, men med dit hjerte. De taler til en dybere sandhed inden i dig, en større sandhed hinsides forestillinger, tro og ideer.

 They speak to a natural resonance within you, a natural affinity, a natural inclination, a natural direction that lives within you every moment, beyond the realm and the reach of the intellect.

De taler til et naturligt resonansrum i dit indre, en naturlig sammenhørighed, en naturlig tilbøjelighed, en naturlig retningsfølelse, der hvert øjeblik lever i dig, hinsides intellektets område og rækkevidde.

 This is a communication to your deeper nature—to amplify it, to call it forth, to set it in contrast to your ideas, your beliefs and your activities as they exist today.

Dette er en kommunikation til din dybere natur, for at forstærke den, for at kalde den frem og for at sætte den i kontrast til dine ideer, din tro og dine aktiviteter, som de eksisterer i dag.

 You are unprepared. God has sent the preparation.

Du er uforberedt. Gud har sendt forberedelsen.

 You are unaware. God is providing the awareness.

Du er ubevidst. Gud tildeler dig bevidstheden.

 You are uncertain. God is calling you to the center of certainty within yourself.

Du er usikker. Gud kalder dig til centeret for vished inde i dig selv.

 You are conflicted. God is providing the pathway out of conflict.

Du er i konflikt. Gud viser dig vejen ud af konflikten.

 You are self-demeaning and demeaning of others. God is restoring to you your true value and purpose in the world.

Du nedvurderer dig selv og du nedvurderer andre. Gud løfter dig til din sande værdi og viser dig dit formål med at være i verden.

 The world is changing, but you do not see. God has given you the eyes to see and the ears to hear, but they are different from what you do today and what you understand today.

Verden forandres, men du ser det ikke. Gud har givet dig øjnene til at se med og ørene til at høre med, men de er forskellige fra, hvad du gør i dag og hvad du forstår i dag.

 Humanity will fail without the New Revelation. The world will become ever darker, more dangerous and conflicted without the Revelation.

Menneskeheden vil fejle uden Den Nye Åbenbaring. Verden vil blive endnu mørkere, mere farlig og konfliktfyldt uden Åbenbaringen.

 Humanity will falter and fail in the face of its own errors and lack of clarity.

Menneskeheden vil vakle og fejle, stillet overfor egne fejltagelser og mangel på klarsyn.

 The resources of the world will be spent through conflict, competition and war. People will rise up against their governments. People will rise up against one another.

Verdens ressourcer vil blive bortødet ved konflikter, aggressiv konkurrence og krig. Folk vil rejse sig mod deres regeringer. Folk vil rejse sig mod hinanden.

 There will be untold conflict in the future, greater and more continuous than anything you have seen before.

Der vil komme uhørte konflikter i fremtiden, større og mere kontinuerlige end noget, I har oplevet tidligere.

 It is the New Revelation that holds the missing ingredients to your understanding, the key to your awareness and the source of your power, strength and determination.

Det er Den Nye Åbenbaring, der tilfører de manglende ingredienser til Jeres forståelse, nøglen til Jeres opmærksomhed og kilden til Jeres kraft, styrke og beslutsomhed.

 For this you must have a serious mind, take your life seriously and begin to attend to the greater needs and requirements of your life.

For dette må du have et seriøst sind, tage dit liv alvorligt og begynde at give opmærksomhed til de større behov og krav i dit liv.

 That is why God has sent the Revelation.

Dette er årsagen til, at Gud har sendt Åbenbaringen.

 This is the Revelation. We are the Revelation.

Dette er Åbenbaringen. Vi er Åbenbaringen.

 There are no heroes to worship now, no individuals to deify, only greater responsibility to be assumed and a greater wisdom to be utilized.

Der er ingen helte at tilbede nu, ingen individer at guddommeliggøre, kun større ansvar at tage på sig og større visdom at nyttiggøre.

 There is no escape through personal enlightenment. There is no running away.

Der er ingen flugtvej gennem personlig åndelig oplysning. Der er ingen mulighed for at løbe væk.

 There is no self-deception. There is only greater resonance and responsibility, greater sacrifice and contribution.

Intet selvbedrag vil hjælpe. Der er kun større resonans og ansvarsfølelse, større opofrelse og større bidrag.

 That is what will save the world. That is what will save humanity’s freedom and self-determination in a universe where freedom is rare and must be protected very carefully.

Det er, hvad der vil redde verden. Det er, hvad der vil redde menneskehedens frihed og selvbestemmelse i et univers, hvor frihed er sjælden og må beskyttes med stor omhu.

 This is what will restore dignity to the individual and the ability to contribute something of greater power and significance, no matter what your circumstances may be.

Dette er, hvad der vil genoprette værdighed for individet og evnen til at bidrage med noget af større kraft og signifikans, uanset hvad dine omstændigheder måtte være.

 Hear these words—not with your ideas, your beliefs or your contentions, but with your heart, your deeper nature.

Hør disse ord – ikke med dine ideer, dine forestillinger eller dine indvendinger, men med dit hjerte, din dybere natur.

 For God can only speak to what God has created in you. God did not create your social personality. God did not create your ideas and beliefs. God did not create your decisions, your failures and your regrets.

For Gud kan kun tale til, hvad Gud har skabt i dig. Gud skabte ikke din sociale personlighed. Gud skabte ikke dine ideer og dine forestillinger.Gud skabte ikke dine beslutninger, dine fejl eller dine fortrydelser.

 God can only speak to what God created in you, which is something deeper, more pervasive and more natural within you.

Gud kan kun tale til, hvad Gud skabte i dig, hvilket er noget dybere, mere gennemtrængende og naturligt i dit indre.

 The New Message is calling to you. Once you become aware of it, then you must face the challenge of recognition and what this will mean for your life.

Det Nye Budskab kalder på dig. Når du først er blevet opmærksom på det, må du imødekomme erkendelsens udfordring og hvad dette vil betyde for dit liv.

 People reject the Revelation because they do not want to change. They do not want to have to reconsider their beliefs, their ideas and their position in society.

Mennesker vil afvise Åbenbaringen, da de ikke ønsker forandringer. De vil ikke ønske at genoverveje deres forestillinger, deres ideer og deres position i samfundet.

 They cannot dispute the New Message, really. They can only avoid it and contend against it to protect their previous investment and idea of themselves.

Men de kan ikke virkelig modsige Det Nye Budskab. De kan kun undgå det eller kæmpe imod det for at beskytte deres hidtidige investeringer og deres opfattelse af sig selv.

 Who can contend against the Will and the Wisdom of the Creator, except on spurious grounds?

Men hvem kan kæmpe imod Skaberens Vilje og Visdom, undtagen på et falsk grundlag?

 Here you will see the dilemma facing each person. How honest do they really want to be with themselves, what they see and know? How aware do they really want to be of themselves, their situation and the world around them? How responsible are they willing to be to bring their life into balance and to make the difficult decisions they have failed to make before?

Her vil du kunne se dilemmaet, som ethvert menneske står overfor. Hvor ærlige vil de virkelig ønske at være overfor sig selv, overfor hvad de ser og ved? Hvor stor klarhed ønsker de i virkeligheden om sig selv, deres situation og om verden omkring sig? Hvor ansvarlige er de villige til at være, når det drejer sig om at bringe deres liv i balance og foretage de vanskelige beslutninger, det er mislykkedes at tage tidligere?

 Here you will see the intellect parading as a kind of god when, in fact, it is an exquisite servant. That is its purpose and its design.

Her vil du se intellektet optræde som en slags gud, når dets virkelige rolle er at være en fortræffelig tjener. Dette er dets formål og dets design.

 Here you will see arrogance and ignorance wedded together in a self-deceptive form that so many people adhere to.

Her vil du se arrogance og uvidenhed gå hånd i hånd i en selvbedragerisk alliance, som så mange mennesker holder sig til.

 You will see what is great and what is small, what is strong and what is weak, what is true and what is false, what is precious and what only pretends to be precious.

Du vil se, hvad der er stort og hvad der er småt, hvad der er stærkt og hvad der er svagt, hvad der har værdi og hvad der kun foregiver at være værdifuldt.

 The Revelation reveals everything.

Åbenbaringen afslører alt.

 It calls on you to follow what is great within you and to manage what is small. It does not speak of any middle ground in this regard.

Den kalder på dig for at få dig til at følge det i dig, der er stort og at tage hånd om det, som er småt. Den taler ikke til nogen mellemting i denne henseende.

 You cannot have everything. You cannot have your future and your past together because they are not compatible.

Du vil ikke kunne have alt. Du kan ikke både have din fremtid og opretholde din fortid, for de vil ikke kunne forenes.

 It is only through disappointment and failure that you come to see that you are not living the life you were meant to live and that you are not being honest and true to yourself and honest and true with others—a harsh but necessary reckoning in a time of reckoning, a time of realization, a time of Revelation.

Det er kun gennem skuffelse og nederlag, at du kommer til at indse, at du ikke lever det liv, det var meningen, at du skulle leve og at du ikke er ærlig og tro imod dig selv og ærlig og tro imod andre – et skrapt, men nødvendigt opgør, en tid for erkendelse, en tid for Åbenbaring. 

 Listen to these words—not with your ideas, your assumptions, not with your defenses, not with arrogance, pride or foolishness, but with your deeper nature, for that is what must be revealed to you.

Hør disse ord – ikke med dine egne ideer eller dine antagelser, ikke med dine forsvarsværker, ikke med arrogance, stolthed eller tåbelighed, men med din dybere natur, for dette er, hvad der skal åbenbares for dig.

 That is part of the Revelation.

Dette er en del af Åbenbaringen.