Velsignelsen


Hør den oprindelige version af Åbenbaringen på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)

Som åbenbaret for
Marshall Vian Summers
den 20. april, 2007
i Istanbul, Tyrkiet

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.

NOTE TIL LÆSERNE:
Denne oversættelse blev givet til The Society af en studerende af Det Nye Budskab, der meldte sig frivilligt til at oversætte den originale engelske tekst. Vi stiller denne oversættelse til rådighed for verden i denne tidlige form, for at give mennesker en mulighed for at engagere sig med en del af Det Nye Budskab på deres eget sprog.

Velsignet er menneskeheden, for dette er en tid for Åbenbaring. Dette er tidspunktet, hvor menneskeheden er blevet givet en stor gave; en stor gave, der skal give menneskene formål og retning i forhold til de vanskelige og usikre tider, der forestår.

Dette er tiden, hvor menneskeheden modtager en større forståelse af sin spiritualitet, et kald for sin enhed og samarbejde og sin skæbne – både indenfor denne verden og hinsides denne verden indenfor et Større Fællesskab af intelligent liv i universet.

For menneskeheden har nået en stor tærskel, en tærskel fra hvilken der ikke er nogen vej tilbage. Det er en tærskel ulig nogen tærskel, som menneskeheden som helhed nogensinde før har nået.

Nu må I blive et verdensfolk – ikke blot folk af en nation, en stamme eller en gruppe. For I træder ind i et Større Fællesskab af intelligent liv, hvor alle, som I måtte møde og alle, som iagttager jer nu, vil anse jer for at være et verdensfolk.

Her træder I ind i et større panorama af liv og I træder ind i et konkurrerende miljø i universet ulig noget, I overhovedet vil kunne forestille jer. Hvordan I optræder her og hvordan I optræder i forhold til hinanden, hvordan I betragter jeres position i universet – alt dette har enorm betydning for afgørelsen af jeres fremtid og for hvordan jeres skæbne indenfor dette Større Fællesskab vil blive forløst og endog om den kan forløses.

I har nået den store tærskel, hvor I har magten til at ødelægge denne verdens livsopretholdende ressourcer og hensætte menneskeheden i en permanent tilstand af tilbagegang.

I har magten til at konkurrere med hinanden, som I altid har konkurreret, for derved at drive menneskeheden ind i denne store tilbagegang. Og [dog] har I også magten til at vælge en anden vej, en vej ud af et dilemma, der vil blive vanskeligere og uhyre besværlig, som tiden går.

Hvad du vil gøre som et individ, hvad du vil gøre som en del af en større gruppe og en større nation, vil afgøre, hvilket af disse to valg du vil foretage. Hvis du fortsætter med at optræde, som du har gjort i fortiden, som det er din vane, så er din fremtid forudsigelig og utroligt dyster.

Dog, hvis du vælger en anden vej, så kan du skabe en ny begyndelse og så kan du udtrykke et større løfte, der dvæler i hjerterne af alle, der er her.

Velsignelsen er her for at fremkalde dette større løfte. Den begynder inde i individet, selvfolgelig, men den udstrækker sig hinsides den menneskelige familie.

Dette har fremkaldt et Nyt Budskab fra Gud til verden, for kun et Nyt Budskab fra Gud kan indeholde en sådan Velsignelse. Kun dette har kraften til at fremkalde den større visdom og den større medfølelse, som Skaberen af alt liv har lagt i hvert enkelt menneske.

Der er intet individ, ingen filosofi, intet filosofisk system, der kan fremkalde et sådant kald. Det må komme fra Skaberen af alt liv, Det må komme fra hele Det Større Fællesskabs Gud – Den Ene Gud, Den Ene Kilde, hvis Engle våger over verden, men hvis Magt udstrækker sig hinsides menneskehedens forestillingsevne.

Gud har i ethvert menneske ilagt Kundskabens Frø, således at dette kald kan blive besvaret. Denne Kundskab er en større intelligens i ethvert menneske, der venter på at blive opdaget, men dens hele eksistens er i relation til Skaberen af alt liv.

Det er ikke en ressource, du kan benytte til berigelse af dig selv eller til at vinde fordele fremfor andre. For Kundskab vil ikke gøre disse ting. Dens formål og dens realitet er at svare overfor Skaberen af alt liv og at besvare det store kald, som rækker ud til menneskeheden, mens denne fortsætter frem imod denne store tærskel i dens eksistens.

For det er ved dette store vendepunkt, at menneskeheden vil vælge mellem at have succes eller at fejle, stillet overfor intense vanskeligheder i verden og konkurrerende kræfter fra selve Det Større Fællesskab, som søger at udnytte en stridende og splittet menneskehed.

Mange mennesker rundt omkring i verden føler stort ubehag ved verdens tilstand og har alvorlige bekymringer for dens fremtid og for fremtiden for menneskeheden. De mærker og føler og ved, at de lever i en tid med store kræfter, en tid der vil afgøre skæbnen og udfaldet for menneskeheden.

Dette er ikke en intellektuel forståelse, så meget som det er en intuitiv erfaring, en kraftfuld erkendelse, en medfødt sans af årvågenhed – hvilket alt sammen kommer inde fra Kundskaben inde i dem.

Der er ingen muligheder for at undslippe denne store tid, dette afgørende vendepunkt. Der er ikke mere mulighed for, at du kan fortabe dig i dine fantasier og dine individuelle sysler. For hvis du gør entre i denne store epoke, denne afgørende tærskel og dette tidspunkt for Åbenbaringen blind og selvoptaget, vil du ikke være i stand til at se, at vide og at forberede dig.

Du kan bede til Gud for frelse. Du kan bede til Gud for Velsignelsen. Men Velsignelsen og frelsen er allerede blevet givet dig i dit indre – indenfor Kundskaben i dig – der afventer tiden, hvor du måtte have modenheden, hvor du måtte have behovet, hvor du måtte have forståelsen af, at en sådan kraft i dit indre må kaldes frem, må følges og fremfor alt må honoreres.

For dette er din relation med Gud, og det pres, du føler i dig, er Kaldet fra Gud – Kaldet til at vågne, blive årvågen og til at reagere.

Tro ikke, at dit liv uden din deltagelse vil have større muligheder. Tro ikke at du kan sove dig igennem den største begivenhed i menneskehedens historie og forvente at drage nytte af de omstændigheder omkring dig, der ændrer sig. Og tro ikke, at du kan finde fred og sindsligevægt ved at forsøge at overse den store tid, i hvilken du lever. For der vil ikke være nogen fred og sindsro nogetsteds. Der vil ikke være nogen komfort og trøst nogetsteds.

Du lever i en tid for Åbenbaring. Du lever i en tid, hvor menneskeheden står overfor sin største tærskel, sine største udfordringer, sin største fare og dog samtidig sin ene store mulighed for at etablere menneskeligt samarbejde og enhed, stillet overfor store og svære omstændigheder.

For at se dette og vide det med dig selv, må du gøre dig i stand til at overvinde din fornægtelse. Du må være i stand til at overvinde dine kulturelle påvirkninger. Du må være i stand til at overskride dine egne præferencer og din personlige søgen efter en flugtmulighed. Måske tror du, at det ikke vil være muligt, men Kundskabens kraft i dit indre vil sætte dig i stand til at gøre dette og sætte andre i stand til at gøre det.

Kaldet fortsætter nu. Et Nyt Budskab fra Gud er i verden. Budbringeren er i verden. Han er nu forberedt på at præsentere Det Nye Budskab. Det indeholder Velsignelsen. Det indeholder Advarslen. Det indeholder Forberedelsen.

Det er her ikke for at erstatte verdens religioner, men for at etablere og forstærke deres fælles grundlag, for at oplyse dem og for at give dem styrke og formål, så de kan have en fremtid – både indenfor verden og indenfor Det Større Fællesskab af liv, hvori menneskeheden nu indtræder.

I mødet med denne store tærskel vil jeres regeringer ikke have et svar. Jeres filosoffer vil ikke have et svar. Mennesker vil måske se dele af løsningen og forsøge at udtrykke det og det er nødvendigt; men svaret må komme fra en større kraft inde i dig selv og fra en Større Magt hinsides dig.

For det, som vil kræves, er et større skifte i menneskelig forståelse og en forandring af menneskelig opførsel. Disse forandringer må nødvendiggøres af en Større Kraft og et større respons i dig selv og i mennesker overalt i verden. Det vil ikke kræve et respons fra alle; men tilstrækkelig mange mennesker mange steder må opleve dette kald og dette respons.

Der er ikke lang tid. Der er ikke tid til at forblive ligeglad og ubeslutsom. Der er ikke plads til den luksus at forblive uvidende og tåbelig, stillet over for De Store Forandringsbølger.

For der er et Dybere Mørke i verden. Der er et mørke mere dybtgående med større konsekvenser, end noget menneskeheden nogensinde før har stået overfor.

Dette træder ind i verden på et tidspunkt, hvor den menneskelige familie er meget sårbar, da I står overfor en verden i tilbagegang og da I står overfor at skulle beslutte, om menneskeheden skal vælge selvdestruktionens vej – en vej født af konkurrence, konflikt og krig – eller om den anden sti, den anden vej, vil blive fundet og valgt og nødvendiggjort og udtrykt, en vej hen imod samarbejde og enhed i mødet med stor fare.

Mange mennesker overalt i verden begynder at se beviserne på denne store fare, men mange mennesker sover fortsat, idet de drømmer om deres egen personlige tilfredsstillelse, uvidende og uopmærksomme på De Store Forandringsbølger, der allerede skyller ind over verden.

Det vil derfor være nødvendigt, for de der kan svare, at svare fuldt og helt – at erkende den store trussel, at høre den alvorlige advarsel og at modtage den store Velsignelse fra Skaberen af alt liv.

Der er et svar for menneskeheden, men det er ikke et svar, menneskeheden helt kan opfinde selv. For svaret må have kraften til at kalde mennesker ind i større tjeneste for hinanden. Det må have kraften til at overvinde og overtrumfe psykologiske, sociale og politiske ideologier og tendenser, der fortsat splitter menneskeheden. Det må være en kraft, der er stor nok til at indgive medfølelse, tolerance og tilgivelse i den menneskelige familie.

Det er ikke blot et sæt ideer. Det er kraften til frelse. Det er et kald fra Gud og et respons fra Guds Skabning – et svar fra menneskers indre, et svar fra dit indre.

Modtag derfor Velsignelsen. Du vil ikke være i stand til at forstå den intellektuelt; men du kan føle den og vide, at den er ægte. Du kan føle, at dit respons rører sig i dit indre.

Vis dette respons ære og tillad, at det kommer frem i din bevidsthed. Tillad det at lede dig fremad. Det er den ledelse, Skaberen stiller til din rådighed. Det har været sovende i dit indre, ligesom du har sovet uden om det.

 Nu må det vågne, for det er nu tiden for dets fremkomst. Nu må du se ud i verden med klare og objektive øjne. Nu må du tilsidesætte de barnlige og tåbelige distraktioner, der kun kan holde dig svag, blind og sårbar.

Dette er en tid for Åbenbaring. Sådanne tider indtræffer kun meget sjældent – når store vendepunkter for den menneskelige familie indtræffer, tider for store muligheder, hvor Skaberen af alt liv kan give menneskeheden større Visdom og Kundskab og en ny indgydelse af inspiration og spirituel kraft.

Dette er din tid. Dette er tiden, du er kommet for.  For du kom ikke hele denne vej ind i denne verden med hjælp fra Den Englelige Tilstedeværelse for blot at være en forbruger – for blot at bygge en rede for dig selv, for blot at berige dig og for at strides med andre om denne berigelse.

Selvom dette kan være realiteten i dit liv her på dette tidspunkt, er det ikke din større realitet, der er at bringe noget mere værdifuldt ind i verden, noget verden ikke kan give sig selv, og at tillade denne gave at genskabe dit liv og at give dit liv ny retning til tjeneste for menneskeheden og livet i denne verden.

Alligevel må et formål aktiveres ved et større kald og et større sæt omstændigheder. Vig derfor ikke tilbage fra De Store Forandringsbølger, der er på vej, men stå op imod dem. Du vil blive skræmt og usikker i deres skygge; men deres realitet vil også tænde en spirituel kraft i dig og denne spirituelle kraft vil komme frem på grund af Kaldet, på grund af Velsignelsen.

For Gud kalder alle, der sover, til nu at vågne op fra deres drømme af lidelse og tilfredsstillelse, til at reagere på denne store tid og at forberede at give de gaver, de blev sendt ind i verden for at give til en stridende menneskehed – en menneskehed, hvis fremtid i det store og hele vil blive afgjort indenfor få år. Dette er Velsignelsen.

Du kan bede til Gud om mange ting. Du kan bede om at blive bevaret. Du kan bede om muligheder og fordele. Du kan bede for trivsel for din familie og dine elskede. Men der er intet større respons, du kunne give og ingen større gave, der kunne gives, end Velsignelsen. For Velsignelsen besvarer et langt større spørgsmål, der kommer fra dit indre, fra din sjæls behov. Det er en kommunikation langt hinsides intellektets rækkevidde eller øjeblikkets behov. Det tager hånd om langt mere, end du har lært at bede om.

Den er en vej. Den er en sti. Den er en bevidsthed. Den er en rejse. Det er et bjerg at bestige. Den er Velsignelsen.

Det er, hvad der vil ændre dit liv og give det mening. Det er, hvad der vil organisere din tænkning og give dig mulighed for at undslippe usikkerhed og kaos. Dette, uanset dine omstændigheder, vil bringe Velsignelsen ind i dit liv, således at andre kan se det og føle det og reagere på det. Det er uhåndgribeligt. Det er ubeskriveligt. Alligevel har det kraften til at bringe alle de større belønninger ind i den menneskelige familie.

Det er kun Velsignelsen, der kan forberede og beskytte menneskeheden. Det er kun Velsignelsen, der kan give dig stien gennem de usikre og vanskelige tider forude. Og det er kun Velsignelsen, der kan forberede dig på Det Større Mørke, der er i verden – Det Større Mørke, der har magten til at bestemme fremtiden for hvert menneske og endog for hvert fremtidigt menneske i denne verden.

Dette er en tid, der kalder på menneskelig enhed og menneskelig kraft og menneskelig visdom. For I står nu overfor konkurrence fra hinsides denne verden, såvel som katastrofale omstændigheder i denne verden. Det er et sæt omstændigheder, der er uden fortilfælde i hele menneskehedens eksistens.

Tro ikke, at en sådan realitet gælder i en fjern fremtid, eller at den ikke er over jer nu. Med mindre, du kan se den store udfordring, vil du ikke føle det store behov. Hvis du ikke fornemmer det store behov, vil du ikke kunne erkende Velsignelsen. Du vil ikke føle behov for Velsignelsen. Du vil ikke se, at uden Velsignelsen, vil menneskeheden træde ind i en langvarig tilbagegang med dystre og uhyre vanskelige omstændigheder.

Gud forstår den forlegenhed, menneskeheden er i, selvom menneskeheden ikke selv kan få øje på den. Gud kender din sjæls behov, selv når du endnu ikke selv kan føle det fuldt ud. Gud ved, hvad der er på vej for menneskeheden og kalder menneskeheden til at forberede sig – til at vækkes, til at blive årvågen – til at forberede sig.

Guds vilje og menneskelige beslutninger er ikke sammenfaldende. Derfor er udfaldet op til menneskene. Skaberen har allerede givet den store gave, der udgøres af Kundskab. Englene passer på verden, men udfaldet er i menneskenes hænder.

Mennesker kan vælge – som mange andre racer i Det Større Fællesskab har valgt i uendelige tider – at fejle, at gå i forfald, at falde under andre magters overtalelse og dominans. Dette er hændt utallige gange både i jeres verden og i universets uendelige vidder.

Hvad Gud vil, og hvad mennesker vælger og ønsker for sig selv er ikke det samme. Og det er problemet. Det er gåden. Det er, hvad der fremkalder den store Adskillelse. Dette er, hvad der forhindrer dig i at følge Kundskab i dig selv. Dette er, hvad der holder mennesker blinde og fremkalder tåbelig og destruktiv opførsel. Derfor, hvis du erkender problemet, sætter du dig i en position, hvor du kan erkende løsningen.

Kaldet er kommet fra Gud. Svaret er indenfor Kundskaben i dig selv og Kundskaben i enhver. Der er ingen konkurrence eller konflikt imellem denne Kundskab, idet den eksisterer i enhver. Hvor forskelligt det er fra jeres teorier og ideer, jeres opskrifter og jeres samfunds opskrifter.

Til sidst må menneskeheden foretage modige handlinger og træffe vanskelige beslutninger. Men Kaldet er der.

Dine beslutninger og dine handlinger må følge Velsignelsen og ikke gå forud for den. Tillad dig selv at modtage Velsignelsens gave og da, skridt for skridt, vil du vide, hvad du skal gøre, hvilke serier af handlinger, du skal iværksætte, hvilke forhindringer, du må passere og den forandring, du må foretage i din egen tænkning og dine egne omstændigheder. Handlinger og forståelse følger Velsignelsen.

For at du kan give, må du først modtage. For at vide, må du først åbne dine øjne. For at have kraft og mod til at reagere, må du se behovet og føle storheden i den tid, hvori du lever.

Du må forberede dit sind og dine følelser. Du må forberede dig selv på at modtage Velsignelsen og at opleve det stærkere respons i dig selv, det store kald til Kundskaben i dit indre. Du må tillade denne Kundskab langsomt at vise sig uden at forsøge at kontrollere den, dominere den eller på nogen måde at manipulere den.

På denne måde etablerer Velsignelsen sig i dig og vokser frem inde i dig. For Velsignelsen er ikke en midlertidig ting. Den er ikke noget, du oplever som et lynglimt. Den oplyser ikke nattens landskab i blot et sekund.

Den påbegynder en proces af gradvis fremkomst. Den påbegynder en proces af fornyelse. Den påbegynder den proces af indfrielse, der kan styre den resterende del af dit liv her. Således er menneskehedens store behov, og således er din sjæls store behov, og det store behov af alle, der lever her.

Må Velsignelsens kraft nu, og må tyngden i din situation, afsløre sig for dig med den største kraft. Og må du passere igennem de indledende følelser af frygt, usikkerhed og utilstrækkelighed for at kunne reagere, og for at tillade responset at ske i dit liv, som det vil ske i dag, i morgen og hver følgende dag. For dette er Åbenbaringens tid. Og du er her ved Åbenbaringens tid.