Verden Må Modtage Guds Nye Budskab


Hør den oprindelige version af Åbenbaringen på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)

Som åbenbaret for
Marshall Vian Summers
den 1. januar 2015
i Alexandria, Ægypten

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.


NOTE TIL LÆSERNE:
Denne oversættelse blev givet til The Society af en studerende af Det Nye Budskab, der meldte sig frivilligt til at oversætte den originale engelske tekst. Vi stiller denne oversættelse til rådighed for verden i denne tidlige form, for at give mennesker en mulighed for at engagere sig med en del af Det Nye Budskab på deres eget sprog.

Gud ved, hvad der er på vej til verden. Gud kender verdens og dens menneskers tilstand. Og Englenes Tilstedeværelse, der tilser denne verden, følger hvert øjeblik.

Det er ingen hemmelighed for de, der passer på jer, hvad jeres større behov er både i dette øjeblik og i tiderne, der kommer.

Du kan ikke se disse ting, for du kender ikke dig selv fuldt ud. Du ved ikke, hvorfor du blev sendt ind i verden eller hvor du skulle være på dette tidspunkt og hvorfor du ikke er der på dette tidspunkt. Du kan ikke se, hvad der er på vej op over den fjerne horisont, på vej mod dig. Men de, der passer på dig og Universets Herre ved disse ting.

Mennesker er bundet af deres tro og deres antagelser. De er bundet af fortolkningen af religioner fra fortiden, hvilket gør det endnu mere vanskeligt for dem at forstå, at Gud har talt igen med henblik på beskyttelse og fremgang for menneskeheden.

Alt, hvad Gud nogensinde har givet til verden i de store Budskaber, er blevet givet i tider med stort behov og store muligheder, er blevet givet til menneskehedens fremgang og beskyttelse.

Du erkender ikke, at du lever i en verden indenfor et Større Fællesskab af liv, hvor der er mange trusler mod menneskelig frihed og suverænitet. Du ser ikke det store billede af dit liv eller hvorfor du blev sendt ind i verden på dette tidspunkt, for at tjene verden under disse omstændigheder. Men Himlen kan se disse ting, som du, der lever i en tilstand af Adskillelse (fra Gud), ikke kan se.

Du er yderligere blændet af dine forudsætninger og din tro, dine attituder og af din fordømmelse af andre.

Mennesker lever for øjeblikket. De har glemt, at de også må forberede sig på fremtiden. Som alle intelligente skabninger på Jorden må de foretage sig disse to ting.

Men Gud ved, hvad der kommer. Gud ved, hvad menneskeheden har behov for i denne tid. Gud ved, hvad du som et individ må have for at erkende dit højere formål med at komme og hvorfor, du blev sendt og hvad du skal gennemføre her, hvilket er hinsides din forståelse.

For dit intellekt er ikke stort nok til at kunne rumme større problemstillinger af denne natur. Det er en perfekt mekanisme til at navigere med i verdens skiftende omstændigheder, men det kan ikke forstå dit liv hinsides tid og rum og de højere kræfter, som dirigerer dig og har sendt dig hertil og som holder dig fast på dit højere formål med at være her.

Nu har Gud talt igen og har givet en Åbenbaring større og mere omfattende end noget, der nogensinde tidligere er blevet givet til den menneskelige familie, givet nu til en oplyst verden med global kommunikation og voksende global bevidsthed, givet nu på et tidspunkt, hvor verden er på vej ind i en tilstand af tilbagegang – med svindende ressourcer, et forringet miljø, en atmosfære under forandring, alt fremkaldt af menneskelig uvidenhed, grådighed og korruption.

Så menneskeheden står blindt på tærsklen til bratte forandringer, der vil kunne ændre verdens udseende; den største ændring, der nogensinde er sket for den menneskelige familie som helhed.

Men mennesker lever i øjeblikket og ser ikke tegnene i verden. De hører ikke tegnene i deres indre – der advarer dem, alarmerer dem, der fortæller dem, at de skal holde igen, der fortæller dem, at de skal genoverveje deres forhold, så de kan få et øjeblik af klarsyn, så de kan have et øjeblik, hvor de kan høre den større stemme, som Gud har lagt i deres indre; stemmen af Kundskab (Knowledge).

Dybt under sindets overflade er den. Den prøver at tage dig et sted hen, at forberede dig på en højere tjeneste i verden og at forberede dig på en verden af monumental forandring og omvæltning.

Gud har nu talt til hele verden, ikke til én lille gruppe, ikke kun til én region alene, ikke kun til én religiøs tradition, ikke til én uddannet klasse af mennesker, men til alle dele af samfundet i alle samfund.

For det er nødvendigt, at verden hører Guds Nye Åbenbaring, da den ellers ikke vil forberede sig på den store fremtid, på den nye verden, hvis begyndelse nu kan opleves. Verden vil i så tilfælde ikke afslutte sine endeløse konflikter, men ødelægges endnu mere, hvorved menneskeheden kastes ud i endnu dybere mørke og forvirring.

Verden skal og må høre Guds Nye Åbenbaring. For fortidens store traditioner var ikke beregnet på at forberede menneskeheden på denne store tærskel i jeres udvikling. De kunne ikke forberede jer på et univers fuldt af intelligent liv. De kunne ikke forberede jer på en verden i tilbagegang, en verden, der vil ændre alt, hvad I ser og kender.

De blev givet på forskellige tidspunkter i historien for at opbygge den menneskelige civilisation, for at opbygge og styrke sand humanisme, en sand menneskelig etik og høje principper. Selvom mange ikke har været i stand til at følge disse principper, var etableringen nødvendig. Ellers var menneskeheden forblevet for altid en primitiv, voldelig og selvdestruktiv race, der nedbrød en smuk verden, som er så sjælden i et univers af golde planeter og ugæstfrie steder.

Verden må høre om Guds Nye Budskab, fordi Det alene holder nøglen til jeres fremtid, til jeres sikkerhed, til menneskelig enhed, formål og samarbejde. Der er for få mennesker i verden, som sætter tilstrækkelig pris på disse kvaliteter til at være i stand til at forandre og skifte den kurs, I har stukket af for jer selv, selv i dette øjeblik. Den må komme fra Gud – Jeres Kilde, Skaberen af alt liv, Skaberen af alt.

Men for dette må du høre med nye øren. Du må lytte med et åbent hjerte.
Hvis du afviser dette, så afviser du den Gud, som du hævder at prise og tro på.
Du afviser bevidstheden om, at Guds Plan er større end blot én Åbenbaring givet på et givet tidspunkt i historien.
For alle Budbringerne er kommet fra Jordens Forsamling af Engle og de tjener alle Den Højere Plan for menneskeheden – at opbygge menneskenes civilisation, at fremme menneskelig enhed og samarbejde, gennem visdom og ved hjælp af jeres teknologi at lære menneskeheden, hvordan en smuk verden opretholdes, således at den ikke plyndres ind i en tilstand af totalt forfald.

Der er en Højere Plan. Endog fra begyndelsen var denne at forberede jer på jeres fremtid i et Større Fællesskab af liv i universet. Men først må menneskeheden udvikle en levedygtig civilisation. Den må have højere etik og højere principper for at være en fri verden og for at have frihed i det hele taget i et univers, hvor frihed er så ualmindelig sjælden.

Planen har altid eksisteret. Den er ikke ændret, men er kun blevet tilpasset til de skiftende omstændigheder og til skiftende åbninger af store muligheder.

Du kan ikke se dette, du som lever i øjeblikket, du som er underkastet omstændighederne i en verden, du ikke forstår, du som lever i dine tanker og din tro og med dine formaninger; du som endnu ikke kan føle den større Tilstedeværelse, som forbliver afventende i dit indre; det som er din Kilde, dit formål og din skæbne.

Det er nødvendigt, at verden hører Guds Nye Åbenbaring. For kun Gud ved, hvad der kommer. Kun Gud ved, hvordan du kan forberede dig. Kun Gud forstår dig bedre, end du forstår dig selv. Kun Gud kender menneskehedens sande tilstand og hvad menneskeheden må gøre for at frelse sig selv fra indre kollaps og fra risikoen for undertrykkelse fra andre udefra.

Stå ikke bag dine skriftsteder og fornægt dette, for dette er Guds videre arbejde i verden. Dette fuldender det arbejde, der er udført af Muhammed, af Jesus og af Buddha og de andre store Lærere – kendte og ukendte, anerkendte og uerkendte – i denne verdens historie, Budbringere og Lærere, som du ikke en gang kan redegøre fuldstændigt for.

Vær ikke arrogant og tåbelig, for i så tilfælde vil du svigte, når du stilles overfor De Store Bølger af forandringer, der kommer. Og du vil ikke forberede dig på dit møde med et univers af intelligent liv; et møde, der allerede foregår med styrker, som er her for at udnytte en svag og ikke mistænksom menneskehed.

Disse risici vokser dag for dag. Det Større Mørke er i verden.

Menneskeheden destruerer sit fundament i denne verden med en hast og en tåbelighed uden fortilfælde – ude af stand til at beherske sig, ude af stand til at ændre kurs, ud af stand til at tilgodese de større behov for mennesker overalt, ude af stand til eller uvillig til at gennemføre det, der skal gøres for at sikre menneskehedens fremtid under et forskelligt sæt af omstændigheder.

I kan ikke selv forberede jer. I har endnu ikke modet. I kan endnu ikke se behovet. I kan endnu ikke få øje på tegnene. I har ikke det samarbejde indbyrdes mellem mennesker, mellem jeres nationer, mellem jeres religioner, som nu er kastet ned i stadigt tiltagende kaos og splid med hverandre og endog internt.

Det betyder ikke, at I er hjælpeløse. Det betyder blot, at I er uansvarlige.
Det er ikke sådan, at I ikke har visse styrker og evner. Det drejer sig om, at I er tabt i en verden af frygt og ønsker, konflikt, fattigdom og afsavn – en verden I selv har skabt.

I kan ikke skyde skylden på Gud for dette. I kan ikke en gang bebrejde Gud, at der kommer naturkatastrofer – tørke, orkaner, pest – fordi alt dette er en del af naturens naturlige funktion, som blev iværksat ved tidens begyndelse.

Så Englenes Forsamling våger over dig og alle andre her på jorden for at se, hvordan du vil tilpasse dig, for at se hvordan du vil vælge. De har givet dig friheden til at leve i Adskillelse (fra Gud). De har endog givet dig friheden til at svigte. Men de har også givet dig kraften og vejledningen til at have succes – hvis du kan reagere, hvis du kan reagere i henhold til den højere vejledning, hvis du kan reagere i overensstemmelse med Kundskaben i dit indre, som stadig står i forbindelse med Gud.

Herren over dette univers og andre universer og over Skabelsen, den tidløse Skabelse hinsides al fysisk manifestation, er ikke opmærksom på dig fysisk eller personligt. Dette er overladt til Englenes Forsamling. For der er talløse racer i universet og hver af disse må overvåges af en Englelig Forsamling.

Det er en Plan i en størrelsesorden, som du ikke på nogen mulig måde kan forestille dig. Så enorm, så udstrakt, så alt omfattende, så perfekt,
at kun Gud kan bringe den til udførelse. Kun Gud kan tilbagetage de separerede gennem den kraft, der ved Kundskaben er blevet lagt i alt følende liv.

Du har nu en mulighed for at forstå disse ting i en langt mere avanceret og fuldstændig Åbenbaring. For du ved endnu ikke, hvordan Gud arbejder i verden, arbejder gennem mennesker indefra og ud – gennem tjeneste, gennem bidrag, gennem tilgivelse og gennem konstruktiv og medfølende opførsel.

Dine opfattelser af Gud er bibragt af Indlæring siden oldtiden. De er ukomplette, for mennesker på den tid havde hverken den fornødne kompleksitet, frihed eller sociale udvikling, der var nødvendig for at forstå den højere natur af Guds Plan i og hinsides denne verden.

De store religioner har holdt menneskeheden i gang, har bygget den menneskelige civilisation, har været en inspiration for talløse mennesker. Tro ikke, at de er uden værdi trods alt, hvad der er gjort i krænkelse af dem og trods den måde, de har været misbrugt og fortsat misbruges endog i dag.

Gud har lagt Kundskab i dit indre, en perfekt vejledende intelligens. Den er i forbindelse med Gud. Den er ikke bange for verden. Den er ikke betinget af verden. Den er ikke tiltrukket af skønhed, velstand eller charme. Den er her kun for at føre dig til et gensyn med din større mission i livet og til at gense de, der har sendt dig – til et liv med formål, mening, relationer og inspiration.

Men du er drevet langt væk. Hvis du er blandt de første til at besvare dette kald, må du svare med styrke. Forbliv ikke i tvivl, for det er uærligt. I dit hjerte vil du have vished; du vil forstå, hvad Vi siger her i dag. Det er en udfordring. Det er en udfordring at være ærlig, at være oprigtig og at være helhjertet.

Verden må høre Guds Nye Åbenbaring. Den er ikke alene for dig. Den er ikke alene for din opbyggelse. Men det er meningen, at du skal være en del deraf; du skal modtage det, udtrykke det, dele det og hjælpe med til, at det bliver oversat til ethvert af verdens sprog, således at tilstrækkelig mange mennesker får mulighed for at besvare kaldet og begynde at ændre menneskehedens kurs, til at fremkalde den slags ansvarlighed og forandring, som må indtræffe for den menneskelige familie for at undgå alvorlig ustabilitet, konflikt og krig.

Du ser endnu ikke de risici, du nu står overfor. Så det er svært for dig at forstå det store behov, der har bragt dette til verden.

For dette må du åbne dine øjne mod verden, ikke til hvad du ønsker, ikke til hvad du foretrækker; men mod hvad der virkelig sker her. Du må blive et ansvarligt menneske – et menneske, der er i stand til at besvare kaldet.

For du må høre Guds Nye Åbenbaring og du må bibringe den så megen ærlighed, oprigtighed og ydmyghed, som du kan. Det vil styrke dig på alle måder. Det vil tilføre dit liv fasthed. Det vil genrejse dig fra skam og mindreværd. Det vil bringe dig tilbage til dig selv og til den sande retning, du må følge, som Gud allerede har lagt i dig til modtagelse nu.

Budbringeren er i verden. Han er den, der blev sendt for at bringe Åbenbaringen hertil. Han er en ydmyg mand. Han har ingen særlig position i verden. Han søger ikke at lede nationer eller hære eller at lede en gruppe imod en anden, for han har et Budskab til hele verden – til enten modtagelse eller afvisning.

Tiden har betydning nu. De Store Forandringsbølger er begyndt at ramme overalt, her og der, hvert år nedbrydende jeres infrastruktur, jeres samfund, jeres velstand og jeres selvtillid. Tiden er inde til forberedelser, men ikke lang tid. Tiden er kort. Tiden er nu.

Men ikke alle kan besvare kaldet. For ikke alle vil kende til det. Ikke alle er rede dertil. Og mange vil modstå det, idet de beskytter deres tidligere ideer og tro, deres velstand eller deres position i samfundet. Det er uheldigt, men dette sker altid i forbindelse med en Åbenbaring.

Vær du blandt de første til at modtage Guds Nye Åbenbaring for verden. Det har den største værdi. Det er det mest betydningsfulde, der sker i dit liv. Det vil udgøre hele forskellen efter alt, hvad der ellers er mislykkedes for dig. Det vil udgøre hele forskellen for dig, hvis du kan modtage det og følge det og tage Trinene til Kundskab, som Gud har givet for at re-engagere dig med dit dybere formål og natur for at være her.

Hvis menneskeheden skulle svigte i modtagelsen af den store Åbenbaring, vil I indtræde i en tilstand af permanent tilbagegang – stor konflikt, store menneskelige lidelser og tab. For I vil ikke være forberedt på denne nye verden. I vil ikke være forberedt på, hvad der kommer, selvom tegnene viser sig hver dag.

I vil forsøge at beskytte jeres interesser, jeres præferencer, jeres håb. I vil ikke ønske virkelig at være nødt til at håndtere de ting, der kommer jeres vej.
Men at tage sig af dem vil give jer styrke og mod og beslutsomhed.
Uden denne forberedelse vil I ikke have disse styrker og evner.

Det er en stor Åbenbaring for dig. Det er en stor Åbenbaring for menneskeheden. For det vil honorere alle verdens religioner og forene dem i tilstrækkelig grad til, at de vil bringe deres endeløse konflikter til ophør. Du vil se, at de alle i deres grundvold er forbundne, uanset hvordan de har udviklet sig gennem tiderne.

Du vil se, at alle Budbringere er kommet fra Forsamlingen. Og du vil se, at ingen andre kan hævde at bringe store Åbenbaringer til verden, hvis de ikke har denne Kilde. For selvom der er profeter i enhver tidsalder, kommer de store Budskaber kun ved store vendepunkter. Og de bringer med sig en helt ny realitet, der kunne ændre verdens kurs og skæbnen for talløse mennesker, som kan reagere i tide.

Der er et stort behov for at verden modtager Guds Nye Åbenbaring. Dette er din udfordring. Dette er din indfrielse. Der er intet, der er mere vigtigt for dig at overveje nu.

Budbringeren er en ældre mand. Han vil måske kun være i verden nogle få år endnu. Hvis du kan møde ham og kende ham, vil det være en stor velsignelse for dig.

Han er ikke en gud, men ingen af Budbringerne var guder. Han vil ikke tillade dig at prise ham, for al pris må rettes til Gud og til Forsamlingen. Han har bevist sit værd gennem lidelse og isolation, gennem store udfordringer og omfattende forberedelse, hinsides forståelse af mennesker omkring ham, undtagen nogle få.

Vi bringer dette til dig, fordi det er Himlens Vilje. Vi er de, der talte til Jesus, til Buddha og til Muhammed. Det er Os, som våger over verden. Du kan ikke kende Vore navne. Vore navne er ikke vigtige, for vi taler som én og mange og som mange som én – en realitet, som du ikke kan opfatte, når du lever i Separation, ikke endnu.

Det er Himlens Vilje, at menneskeheden forbereder sig på Det Større Fællesskab, at menneskeheden vil blive stærk og forenet og at den vil bevare denne verden, så den ikke falder for overtalelse og dominans af andre nationer, som søger at bruge denne verden til deres egne formål.

For den første gang i historien bliver universets døre åbnet på vid gab, for at I kan se, hvordan livet er i universet omkring jer og hvad Gud foretager sig i dette univers. For at kunne forstå, hvad Gud gør i denne verden, må I forstå, hvad Gud gør i universet – essentielt og fundamentalt – og denne viden stilles til rådighed for den allerførste gang.

Må dine øjne være åbne. Må din forståelse af verden være sand og ærlig. Må din vurdering af dig selv og dine behov være ærlige og fyldt med ydmyghed og alvor. Og må den Gave fra Himlen, som du modtager nu – så heldig er du nu at leve i en en Åbenbarings tid – være din til erkendelse, til modtagelse og til at give til en verden, der har stort behov derfor.